Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

Centra struktūra

Centra ierēdņi un darbinieki darbojas vienotā hierarhiskā sistēmā, kur viena amatpersona ir padota citai amatpersonai. Centra priekšniekam ir tieši pakļauti trīs vietnieki - vietnieks uzskaišu un statistikas jautājumos, vietnieks programmēšanas un servisa jautājumos un vietnieks iekšējo telekomunikāciju jautājumos. Centra priekšniekam ir tieši pakļauti centra priekšnieka palīgs un juriskonsults.

Centrā ir šādas struktūrvienības:

Centra priekšnieka tiešā pakļautībā:

Centra priekšnieka vietnieka uzskaišu un statistikas jautājumos tiešā pakļautībā:

Centra priekšnieka vietnieka programmēšanas un servisa jautājumos tiešā pakļautībā:

Centra priekšnieka vietnieka sakaru jautājumos tiešā pakļautībā: