Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

Eiropas Savienības akti

 1. Eiropas Savienības Padomes 06.04.2009. Pamatlēmums Nr.2009/316/TI
  par Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas (ECRIS) izveidi, piemērojot Pamatlēmuma 2009/315/TI 11. pantu
 2. Eiropas Savienības Padomes 26.02.2009. Pamatlēmums Nr.2009/315/TI par organizatoriskiem pasākumiem un saturu no sodāmības reģistra iegūtas informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm
 3. Eiropas Savienības Padomes Lēmums 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību ("Prīmes lēmums")
 4. Eiropas Savienības Padomes Lēmums 2008/616/TI par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību
 5. Eiropas Savienības Padomes 03.12.1998. Kopējā Rīcība Nr.98/700/TI par Eiropas attēlu arhivēšanas sistēmas (FADO – False and Authentic Documents On-Line) izveidošanu, ko Padome pieņēmusi, pamatojoties uz līguma par Eiropas Savienību K3.pantu
 6. Eiropas parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra direktīva 95/46/EC par personas aizsardzību attiecībā uz personisku datu apstrādi un to brīvu apriti
 7. Eiropas Savienības Padomes 1991.gada 18.jūnija direktīva 91/477/EEC par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli
 8. Šengenas konvencija
 9. Eiropas Padomes 1959.gada 20.aprīļa Konvencija par savstarpējo palīdzību krimināllietās
 10. Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 1987/2006 (2006. gada 20. decembris) par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izveidi, darbību un izmantošanu
 11. Eiropas Padomes lēmums 2007/533/TI (2007. gada 12. jūnijs) par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izveidi, darbību un izmantošanu