2013.gada programma

1.  Fonda nosaukums

Eiropas Ārējo robežu fonds

2.  Gada programma

2013.gads

3. Prioritāte

4.prioritāte „Atbalsts IT sistēmu izveidei, kas nepieciešamas Kopienas tiesību instrumentu īstenošanai ārējo robežu un vīzu jomā”

4. Aktivitāte

4.4.aktivitāte „Nacionālas SIS II aplikācijas, saistīto informācijas sistēmu, tehniskās infrastruktūras un datu sagatavošana SIS II ekspluatācijas uzsākšanai”

5. Projekta nosaukums

„Nacionālas SIS II aplikācijas, saistīto informācijas sistēmu, tehniskās infrastruktūras un datu sagatavošana SIS II ekspluatācijas uzsākšanai”

6. Projekta apraksts

2013.gada 9.aprīlī ir paredzēts veikt migrāciju no pirmās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas (turpmāk – SIS I+) uz otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmu (turpmāk – SIS II). Lai nodrošinātu pilnvērtīgu datu apmaiņu starp SIS II un saistītajām nacionālajām informācijas sistēmām, ir nepieciešams nodrošināt, lai nacionālās sistēmas būtu spējīgas veikt datu apmaiņu ar jauno Nacionālās paziņojumu vadības sistēmas (turpmāk – NPVS) moduli, kas ir daļa no Nacionālās SIS II (turpmāk – N.SIS II) lietojumprogrammas, kura izstrādāta pamatojoties uz Eiropas Komisijas izstrādātās tehniskās specifikācijas ICD 3.01 prasībām. Eiropas ārējo robežu fonda (turpmāk – EĀRF) 2011.gada programmas ietvaros Informācijas centrs (turpmāk – Centrs) ir realizējis savā atbildībā esošo informācijas sistēmu atbilstošu attīstību. Realizējot IKT resursu centralizācijas procesu Centrs konstatēja, ka Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – PMLP) informācijas sistēmas nav gatavas pārejai uz SIS II un ir nepieciešams veikt VRS pārvaldībā esošās Valsts robežsardzes elektroniskās informācijas sistēmas (turpmāk – REIS) un PMLP pārvaldībā esošo Nacionālās vīzu informācijas sistēmas (turpmāk – NVIS) un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas (turpmāk – VMIS) Ielūgumu apakšsistēmas starpsistēmu saskarņu pielāgošanu atbilstoši SIS II. Neveicot minēto starpsistēmu saskarņu pielāgošanu, pēc pārejas uz SIS II, minētie nacionālie reģistri nespēs korekti veikt datu apmaiņu ar NPVS, tādējādi VRS un PMLP spēs veikt personu, autotransporta, personu identifikācijas dokumentu un citu SIS II objektu kategoriju pārbaudi izmantojot tikai Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas (turpmāk – IIIS) Web meklēšanas programmatūru, kritiski ietekmējot dienestu ierasto darba kārtību, jo būtiski palielināsies personu un objektu pārbaudes ilgums Šengenas informācijas sistēmā (turpmāk – SIS). Šāds scenārijs viennozīmīgi paildzinās vīzu izsniegšanas procesu un palielinās rindas robežkontroles punktos.

Nodrošinot pāreju uz SIS II Centram ir jānodrošina arī Eiropas Savienības Padomes lēmuma 2007/533/TI 19.panta nosacījumu izpilde, t.i., jānodrošina SIS II informatīvā kampaņa, kuras mērķis ir informēt sabiedrību par SIS II mērķiem, sistēmā glabātajiem datiem, iestādēm, kurām ir piekļuves tiesības, kā arī par datu subjekta tiesībām. Mērķa sasniegšanai ir nepieciešams nodrošināt reprezentācijas materiālu izgatavošanu. Projekta ietvaros ir paredzēts izgatavot informatīvos bukletus, plakātus un dokumentu mapes, kā arī tiks nodrošināta minēto reprezentācijas materiālu izplatīšana.

EĀRF 2011.gada projekta aktivitāšu ietvaros Centrs ir realizējis pilnu N.SIS II meklēšanas funkcionalitātes nodrošināšanu. Tomēr arī pēc pāriešanas uz SIS II Centram ir jāturpina N.SIS II pilnveidošana, kas paredz vairāku ar objektu nodošanu uz SIS aktivitāšu realizēšanu. Lai nodrošinātu pilnīgu SIS II funkcionalitātes izmantošanu, ir nepieciešams veikt detalizētu analīzi par meklējamajiem objektiem, kuri šobrīd netiek iekļauti IIIS „Mantu meklēšana” nacionālajā meklēšanā un SIS. Lai to paveiktu, ir nepieciešams izpētīt šobrīd nacionālajā meklēšanā, kā arī nacionālajos reģistros ievadīto objektu skaitu pēc visām SIS II kategorijām. Papildus Centram, ņemot vērā 2012.gada 20.decembrī pieņemtos un 2013.gada 23.janvārī spēkā stājušos grozījumus Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā, ir nepieciešams nodrošināt N.SIS II funkcionalitātes (attiecībā uz SIS izsludināmajiem objektiem) atbilstību likumā noteiktajam. Tāpat projekta ietvaros Centrs plāno īstenot līdz šim konstatēto nepilnību un sistēmas darbības kļūdu novēršanu saistībā ar SIS paziņojumu izveidi, kā arī realizēt N.SIS II sistēmas funkcionalitātes uzlabojumus, kas, piemēram, nodrošinās plašāku IIIS un SIS esošās informācijas izmantošanu Valsts policijas un Valsts robežsardzes darba vajadzībām.

Līdz ar SIS II ieviešanu un atbilstošām izmaiņām informācijas sistēmās Centram ir jānodrošina arī augstas pieejamības datu pārraides tīkls nacionālajā līmenī, kas ir tieši atkarīgs no Iekšlietu ministrijas optiskā datu pārraides tīkla (turpmāk – IeM ODPT). Esošās IeM ODPT aktīvās iekārtas nodrošināja aizsargātu datu pārraides kanālu SIS I+ datu apstrādei, taču nenodrošināja pietiekamu pieejamības līmeni. Esošais IeM ODPT risinājums ir realizēts bez rezervēšanas, t.i., katrā ēkā un/vai serveru telpā ir tikai viens pamattīkla komutators. Šādas konfigurācijas dēļ pamattīklā ir vienas atteices vietas (single point of failure) mezgli, kas nozīmē, ka gadījumos, kad SIS II sistēmas serveru telpā vai ēkā, kur tas atrodas, nedarbojas kāds no pamattīkla komutatoriem, sistēma kļūst nepieejama. Šādas situācijas dēļ ir būtiskai apgrūtināta arī IeM ODPT iekārtu atjaunināšana, kas nav iespējama bez sistēmas darbības apturēšanas. Līdz ar to, lai nodrošinātu SIS II prasībām atbilstošu datu pārraides pieejamības līmeni, ir nepieciešama atbilstoša IeM ODPT modernizācija.

2012.gadā tika veikta apjomīga N.SIS II testēšana, ar mērķi noteikt tās gatavību SIS II ieviešanai. Centrs nodrošināja visu testēšanas scenāriju veiksmīgu izpildi, tomēr datu pārraides veiktspējas testos N.SIS II lietojumprogrammas uzrādītie veiktspējas rezultāti bija kritiski zemi un tikai minimāli pārsniedza testu rezultātu zemāko pieļaujamo vērtību. Šāda situācija ir saistīta ar to, ka N.SIS II (un iepriekš arī N.SIS) tiek darbināta uz mūsdienās novecojušas programmatūras platformas „Oracle Application Server”. 2010.gadā ražotājs ir pārtraucis minētās platformās tehnisko atbalstu, kas savukārt nozīmē, ka N.SIS II lietojumprogrammas uzturēšanas izmaksas ievērojami pieaugs un tās veiktspējas saglabāšana Eiropas Komisijas prasībās noteiktajā līmenī kļūs ievērojami sarežģītāka. Minētās problēmas risināšanai ir jāveic N.SIS II lietojumprogrammas migrācija uz jaunākās paaudzes programmatūras platformu.

7. Iepirkumi

Iepirkuma procedūra Nr. IeM IC 2013/1 EĀRF 

Iepirkuma procedūra Nr. IeM IC 2013/27 EĀRF

Iepirkuma procedūra Nr. IeM IC 2013/36 EĀRF

Iepirkuma procedūra Nr. IeM IC 2014/13 EĀRF

Iepirkuma procedūra Nr. IeM IC 2014/20 EĀRF

8. Finansējums

Projektu līdzfinansē EIROPAS SAVIENĪBA

 

 

Par publicētās informācijas saturu atbildīgs Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

Informācija precizēta 2015.gada 15.janvārī