IEPIRKUMS IeM IC 2015/17

Lēmuma pieņemšanas datums: 
Friday, 16 October, 2015 - 09:30
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Tuesday, 20 October, 2015 - 10:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2015/17
CPV klasifikators: 
32000000-3
32510000-1
Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācija, uzturēšana un tehniskais atbalsts, kā arī gala iekārtu un to aksesuāru iegāde uz 5 gadiem
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums dalīts 2 (divās) daļās
Vērtēšanas kritēriji: 
Piedāvājums ar viszemāko cenu
Līguma darbības termiņš: 
60 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Monday, 28 September, 2015 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Friday, 28 August, 2015 - 10:00
Papildinformācija: 

Iepirkuma procedūra pārtraukta.
Iepirkuma komisija 16.10.2015. nolēma pārtraukt iepirkuma procedūru saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu un 54.panta otro daļu (vienlaikus ievērojot Iepirkumu uzraudzības biroja 16.08.2013. apstiprināto skaidrojumu par pasūtītāja rīcību (iepirkuma procedūras pārtraukšanu) viena atlases prasībām atbilstoša pieteikuma vai piedāvājuma gadījumā), pamatojoties uz faktu, ka iepirkuma ietvaros iesniegts tikai 1 pieteikums.