Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

Kurzemes reģiona nodaļa

Kurzemes reģiona nodaļa (turpmāk - Nodaļa) ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (turpmāk - Centrs) struktūrvienība, kas īsteno Centra uzdevumus Iekšlietu ministrijas iestāžu Kurzemes reģiona informācijas un komunikācijas tehnoloģiju uzturēšanas jomā.
 
Nodaļai ir šādas funkcijas:

 • nodrošināt datortehnikas un biroja tehnikas apkopi un uzturēšanu;
 • nodrošināt datortehnikas un biroja iekārtu nepārtrauktu funkcionēšanu;
 • nodrošināt lokālā datortīkla, tā komunikācijas iekārtu un tīkla iekārtu darbību;
 • veikt lokālo sakaru un datora tīkla un to iekārtu instalācijas darbus;
 • veikt esošās datortehnikas un serveru programmnodrošinājuma instalācijas;
 • nodrošināt iestāžu darbību nodrošinošo informācijas sistēmu tehniskā nodrošinājuma un programmnodrošinājuma iegādi, ieviešanu un turpmāko apkalpošanu;
 • veikt esošās datortehnikas un citu iekārtu profilakses un remonta darbus;
 • veikt valsts noslēpuma saturošu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju resursu apkalpošana atbilstoši noteiktajām prasībām;
 • veikt telekomunikāciju un sakaru sistēmu un to iekārtu apkalpošanu un remonta darbus;
 • savas kompetences ietvaros organizēt sadarbību ar Iekšlietu ministriju un tās padotībā esošajām iestādēm un citām valsts iestādēm informācijas un telekomunikāciju tehnoloģiju jomā;
 • uzraudzīt telekomunikāciju sistēmas abonentu iekārtu pareizu un kvalitatīvu tehnisko ekspluatāciju Iekšlietu ministrijas padotībā esošajās iestādēs;
 • nodrošināt Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu uzstādīto telefona sarunu ieraksta iekārtu tehnisko ekspluatāciju;
 • nodrošināt reģionālo zvanu centru „112” un „110” tehnisko sistēmu apkalpošanu;
 • nodrošināt Iekšlietu ministrijas telekomunikāciju tīkla lokālo kabeļu sistēmas tehnisko ekspluatāciju;
 • veikt tehnisko sistēmu un to iekārtu apkalpošanu un remonta darbus;
 • nodrošināt elektronisko sakaru (bezvadu) sistēmas (radiosistēmas) abonentu iekārtu nepārtrauktu, drošu un kvalitatīvu darbību;
 • kontrolēt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju drošības noteikumu ievērošanu;
 • veikt pārziņā esošo informācijas sistēmu drošības incidentu analīzi;
 • nodrošināt nepieciešamās datortehnikas un biroja iekārtu, materiālu un rezerves daļu iegādi, piegādi, uzskaiti un sadali;
 • veikt datortehnikas un biroja iekārtu, materiālu un rezerves daļu norakstīšanas vai nodošanas priekšlikumu sagatavošanu;
 • nodrošināt centra rīcībā esošās tehnikas un inventāra saglabāšanu, drošības prasību ievērošanu darba telpās;
 • sniegt atbalstu Centra struktūrvienību darbiniekiem, nodrošinot informācijas un telekomunikāciju tehnoloģiju pakalpojumus Kurzemes reģionā;
 • konsultēt un sniegt tehnisko palīdzību iestāžu darbiniekiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos.
 • izstrādāt un iesniegt priekšlikumus par Nodaļas pārraudzībā esošo informācijas sistēmu, telekomunikācijas sistēmu un datortehnikas attīstību, uzlabošanas un optimizācijas iespējām.