Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2013/23

Līgumcena: 
9 665 569,59 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
Motorola Solutions Germany GmbH
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Trešdiena, 20 Novembris, 2013 - 13:30
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Piektdiena, 22 Novembris, 2013 - 15:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2013/23
CPV klasifikators: 
32510000-1
Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācija
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
9 665 569,59 latu (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
10 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Trešdiena, 23 Oktobris, 2013 - 15:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Ceturdiena, 26 Septembris, 2013 - 16:15
Papildinformācija: 

Sarunu procedūras pamatojums:

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (turpmāk – Centrs), piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda finanšu līdzekļus, īsteno projektu Nr.3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/011 „Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācija”, kura ietvaros veiks Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizāciju, piemērojot Publisko iepirkumu likumā (63.panta pirmās daļas 2.punktā) noteikto sarunu procedūru.
Vēl 1992.gadā izveidotā Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēma šobrīd ir viens no valsts kritiskās infrastruktūras objektiem, kura darbība operatīvajiem dienestiem palīdz nodrošināt sakarus, valsts drošību un sabiedrisko kārtību. Taču sistēma pa 20 gadiem ir morāli novecojusi un tai nepieciešama modernizācija.
Latvijai pievienojoties Šengenas konvencijai, par Šengenas konvencijas programmu finanšu līdzekļiem, tika uzsākta daļēja Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācija. Taču modernizācijas galvenais uzsvars tika likts uz Latvijas Austrumu robežu, jo tā ir Eiropas Savienības un Šengenas zonas dalībvalstu ārējā robeža. Pārējā valsts daļā modernizācija tika veikta daļēji, nodrošinot savietojamību ar modernizētajām iekārtām un programmatūru.
Esošais Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas tehniskais risinājums (centrālā infrastruktūra, bāzes stacijas, gala iekārtas, vadības programmatūra un tās licences) šobrīd ir veidots kā vienots tehnoloģisks risinājums, izmantojot viena ražotāja tehnoloģijas un iekārtas.
Ar Ministru kabineta 2012.gada 20.marta sēdes (prot.Nr.16 50.§, 2.punkts) lēmumu atbalstīts risinājums – modernizēt APCO–25 (Motorola SmartZone ASTRO standarts – P25) radiosakaru tīklu, kura darbību atbalsta Motorola SmartZone ASTRO. Ar Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra rīkojumu Nr.39 „Par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.pasākuma „IKT infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1.aktivitātes „Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība” 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projekta „Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācija” radiosakaru sistēmas darbības koncepcijas aprakstu”, tika apstiprināts Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācijas apraksts, kura realizācijai piešķirti arī valsts budžeta līdzekļi, saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra sēdes (prot.Nr.5 29.§, 2. un 3.punkts) lēmumu.
Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmai jānodrošina augsta pieejamība, uzticama un nepārtraukta darbība, lai tā neietekmētu glābšanas darbu veikšanu, cilvēka dzīvības glābšanu un sabiedriskās kārtības nodrošināšanu valstī. Vienveidīga un no savstarpēji savietojamiem elementiem veidota radiosakaru sistēma neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, Valsts policijai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, u.c., ļauj savstarpēji sazināties un koordinēt glābšanas darbus. Ņemot vērā alternatīvu izpētes rezultātus un Šengenas konvencijas programmu ietvaros jau veiktās investīcijas, modernizācijas izvēlētais funkcionālais risinājums ir arī finansiāli izdevīgākais radiokomunikāciju sistēmas dzīves ciklā.
Iepirkuma priekšmets atbilst Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu izlietojuma un realizējamā projekta mērķim. Pieteiktais iepirkuma priekšmets, atbilst arī elektroniskās pārvaldes arhitektūras principiem (tiek nodrošināta tehniska esošo iekārtu savietojamība) un nodrošinās radiosakaru sistēmas funkcionalitāti.