Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

ERAF projekts “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1.kārta)”

 

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu tiek īstenots projekts “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1.kārta)”. 

Sadarbības partneri: 

Labklājības ministrijas projekts tiks īstenots sadarbībā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, Nodarbinātības valsts aģentūru, Sociālās integrācijas valsts aģentūru, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju, Valsts sociālās aprūpes centru „Rīga”, Valsts sociālās aprūpes centru „Kurzeme”, Valsts sociālās aprūpes centru „Zemgale”, Valsts sociālās aprūpes centru „Latgale”, Valsts sociālās aprūpes centru „Vidzeme”, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Neredzīgo biedrību, Latvijas Nedzirdīgo savienību, Iekšlietu ministrijas Informācijas centru, Aglonas novada domi, Balvu novada pašvaldību, Daugavpils novada domi, Dobeles novada pašvaldību, Engures novada domi, Iecavas novada domi, Ilūkstes novada pašvaldību, Jēkabpils pilsētas pašvaldību, Jelgavas novada pašvaldību, Kandavas novada domes pašvaldības aģentūru "Kandavas novada sociālais dienests", Krustpils novada pašvaldību, Kuldīgas novada pašvaldību, Limbažu novada pašvaldību, Lubānas novada pašvaldību, Ludzas novada pašvaldību, Mālpils novada domi, Ozolnieku novada pašvaldību, Preiļu novada domi, Rēzeknes novada pašvaldību, Riebiņu novada domi, Saldus novada pašvaldību, Strenču novada domi, Talsu novada pašvaldību, Tukuma novada domi, Valkas novada domi, Viļānu novada pašvaldību, Kurzemes plānošanas reģionu, Rīgas Plānošanas reģionu, Vidzemes plānošanas reģionu, Zemgales plānošanas reģionu un Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, Latvijas Bērnu fondu.

 

Projekta mērķis: izstrādāt vienotu deinstitucionalizācijas (DI) procesa atbalsta sistēmu, pielāgojot, iepriekš izstrādāto Labklājības ministrijas informācijas sistēmu Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (SPOLIS) un Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) iespējas, papildinot ar deinstitucionalizācijas pakalpojuma operatīvo datu ievades un apstrādes funkcionalitāti personificētā līmenī un agregējot pakalpojuma statistikas pārskatus plašai publiskai lietošanai nepersonificētā līmenī.

DI ir pakalpojumu sistēma, kas sniedz personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai tā spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē. Tā ir vērsta uz neatkarīgas dzīves veicināšanu un sabiedrības radīto šķēršļu mazināšanu cilvēku ar invaliditāti pašnoteikšanās, līdzdalības un iekļaušanās iespējām.

Projekta līguma numurs: 2.2.1.1/16/I/003

Projekta finansējuma apmērs: EUR 1 700 000 EUR

 

1 445 000 EUR (85% finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds)

255 000 EUR (15% tiks finansēti no Valsts budžeta)

 

Projekta realizācijas laiks: 36 mēneši, sākot no 2016. gada 22. decembra

Projekta koordinators: Labklājības ministrija

 

 

Papildus informācija par projektu (http://www.esfondi.lv/es-fondu-projektu-mekletajs/project?number=2.2.1.1%2F16%2FI%2F003)