Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

Arhīva nodaļa

Arhīva nodaļa ir Centra struktūrvienība, kas nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu ilgtermiņa un pastāvīgi glabājamo lietu uzkrāšanu, izmantošanu un saglabāšanu līdz to nodošanai valsts arhīvā.

Arhīva nodaļas funkcijas:

 • uzkrāt, saglabāt un izmantot arhīvā nodotos pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamos dokumentus;
 • pieņemt glabāšanā atbilstoši arhīva prasībām noformētas šādas lietas kopā ar lietu aprakstiem, vēsturisko izziņu un citiem attiecīgiem dokumentiem;
 • Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamās lietas, to skaitā personas lietas, bet iestāžu likvidācijas gadījumos arī īslaicīgi glabājamās lietas, kurām nav izbeidzies glabāšanas termiņš;
 • Iekšlietu ministrijas padotībā esošajās iestādēs izbeigtās krimināllietas un atteikuma materiālus;
 • organizēt un vadīt informācijas sistēmas „Izbeigto krimināllietu reģistrs” darbību, nodrošināt tās attīstību un darbības pilnveidošanu;
 • izvērtēt un sniegt centra priekšniekam informāciju par nodaļas pārziņā esošās informācijas sistēmas darbību, priekšlikumus informācijas sistēmas programmatūras uzlabošanai;
 • sniegt konsultatīvo palīdzību Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošām iestādēm dokumentu arhivēšanā, lietu nomenklatūru, vēsturisko izziņu, aprakstu, citu arhīva dokumentu sastādīšanā, kā arī dokumentu ekspertīzes veikšanā;
 • nodrošināt arhīva dokumentu izmantošanu (izsniegt arhīva izziņas, arhīva dokumentu izrakstus, norakstus, kopijas, arhīva dokumentus uz laiku);
 • piedalīties arhīva un lietvedības darbu reglamentējošo normatīvo aktu izstrādāšanā.

Arhīvā uzkrātie fondi:

 • IeM un tās padotībā esošo vai bijušo  iestāžu  pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamās lietas, t.sk. bijušo IeM sistēmas darbinieku personas un pensijas lietas, ziņas par IeM sistēmas darbinieku algu;
 • līdz 2000.gadam ieslodzījuma vietās mirušo personu lietas;
 • izziņas iestādēs saskaņā ar likumdošanu izbeigtās krimināllietas.

   
Informāciju var saņemt:

 • tiesību aizsardzības u.c. valsts pārvaldes iestādes normatīvajos aktos noteiktā kārtībā savu funkciju izpildei, atbilstoši iestādes kompetencei, iesniedzot rakstisku pieprasījumu;
 • fiziskās personas par sevi, par viņas aizgādnībā esošām personām, mirušiem radiniekiem, kā arī uz pilnvaras pamata par jebkuru citu personu.
 • Fiziskai personai, lai saņemtu ziņas no Arhīva, kopā ar iesniegumu ir jāiesniedz pases personas datu lapas kopiju (lapa ar personas fotogrāfiju, personas datiem un parakstu), bet pieprasot ziņas par aizgādnībā esošām personām vai mirušiem radiniekiem, papildus ir jāiesniedz arī radniecības, aizgādnības vai miršanas faktu apliecinošu dokumentu kopijas.
 • Personīgi nodot iesniegumu vai saņemt izziņu var darbadienās (izņemot piektdienas) no plkst. 08.00.-12.00 un no 12.30-16.00 Čiekurkalna 1.līnija 1, K-6 101. kabinetā. Iesniegumus var nodot arī Bruņinieku 72B.
 • E-pasts: arhivs@ic.iem.gov.lv

   
Fonda lietu glabāšanas termiņi:
   
noteikti saskaņā ar valsts institūciju tipveida dokumentu glabāšanas termiņu saraksta prasībām.
   
Informācijas sistēmas darbības tiesiskais pamats:

 • 26.03.1991. LR likums “Par arhīviem”;
 • 10.10.1995. Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirektora apstiprinātā "Instrukcija par juridisko personu arhīvu dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu";
 • ar 23.01.1997. Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas rīkojumu Nr.4 apstiprinātais "Valsts institūciju tipveida dokumentu glabāšanas termiņu saraksts";
 • ar 03.05.1995. IeM pavēli Nr.151 apstiprinātais "IeM iestāžu darbībā izveidojušos tipveida dokumentu saraksts ar dokumentu glabāšanas termiņiem";
 • 06.03.2013. IeM Iekšējie noteikumi Nr.1-10/11 "Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu nodarbināto personu lietu veidošanas, aprites un nodošanas glabāšanā kārtība".