IEPIRKUMS IeM IC 2015/12

Lēmuma pieņemšanas datums: 
Tuesday, 9 August, 2016 - 09:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Friday, 12 August, 2016 - 16:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2015/12
CPV klasifikators: 
30200000-1
Iepirkuma priekšmets: 
Datortehnikas iegāde Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu vajadzībām uz 3 gadiem
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Vērtēšanas kritēriji: 
Piedāvājums ar viszemāko cenu
Līguma darbības termiņš: 
36 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Thursday, 3 September, 2015 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Friday, 31 July, 2015 - 14:30
Papildinformācija: 

Iepirkuma procedūra pārtraukta.
Iepirkuma komisija iepirkuma ietvaros ir identificējusi apstākļus, kas liecina par to, ka kandidāti nav vienlīdzīgi pareizi izpratuši pasūtītāja definēto atlases prasību mērķi un saturu - izvirzītās prasības pastāvošajā redakcijā attiecībā uz kandidātu pieredzi datortehnikas piegādei vienam klientam un līdzvērtīga (ekvivalenta) zināšanu apliecinoša sertifikāta iesniegšanu, varēja maldināt potenciālos kandidātus, kas, neizprotot pasūtītāja mērķi un domu, varēja atturēties iepirkuma ietvaros iesniegt pieteikumus, pat ja tiem bija atbilstoša pieredze un zināšanas. Iepirkuma komisija, turpinot iepirkumu, nevarētu nodrošināt Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 2.panta 2.punkta ievērošanu, jo, skaidri nenoformulējot visas kvalifikācijas prasības, nebūtu nodrošināta vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošana iepirkuma norisē. Ievērojot iepriekšminēto, iepirkuma komisija nolēma atbilstoši PIL 38.panta otrajai daļai pārtraukt iepirkuma procedūru.