Administratīvo pārkāpumu un meklējamo personu uzskaites nodaļa ir Centra struktūrvienība, kas īsteno Centra uzdevumus administratīvo pārkāpumu un to izdarījušo personu, nepilngadīgo personu, ceļu satiksmes negadījumu, kā arī meklējamo personu uzskaites jomā.

Administratīvo pārkāpumu un meklējamo personu uzskaites nodaļas funkcijas:

 • uzkrāt, uzglabāt, aktualizēt un noteiktajā kārtībā izsniegt ziņas par:
  • administratīvajiem pārkāpumiem, piemērotiem administratīvajiem sodiem un to izpildi;
  • personu uzskaites kategorijām;
  • personai piemēroto drošības līdzekli un papildsodu;
  • meklējamām personām,
  • nepilngadīgām personām,
  • ceļu satiksmes negadījumiem, tajos cietušajām un bojā gājušām personām;
 • organizēt un vadīt valsts informācijas sistēmas "Administratīvos pārkāpumus izdarījušās personas", "Ceļu policijas reģistrs", Personu meklēšana, Uzskaišu kategorijas un Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmu darbību, nodrošināt to attīstību un darbības pilnveidošanu;
 • sagatavot atzinumus un priekšlikumus par normatīvo aktu projektiem administratīvo pārkāpumu un meklējamo personu uzskaites jomā;
 • sagatavot statistikas pārskatus par uzskaišu objektiem;
 • izvērtēt un sniegt Centra priekšniekam un attiecīgajam Centra priekšnieka vietniekam informāciju par nodaļas pārziņā esošo informācijas sistēmu darbību, priekšlikumus informācijas sistēmu programmatūras uzlabošanai;
 • sniegt metodisku un praktisko palīdzību informācijas sistēmu lietotājiem darbā ar nodaļas pārziņā esošām informācijas sistēmām;
 • apkopot un analizēt lietotāju aktivitāti darbā ar nodaļas pārziņā esošām informācijas sistēmām;
 • koordinēt nodaļas pārziņā esošo informācijas sistēmu izmantošanā iesaistīto dienestu sadarbību un nodrošināt informācijas apriti atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • nodrošināt normatīvo aktu, kuri reglamentē nodaļas kompetencē esošo informācijas sistēmu veidošanu un izmantošanu, izstrādi un izpildes uzraudzību;
 • nodrošināt atzinumu sagatavošanu vai sniegšanu par citu Centra struktūrvienību, ministrijas padotībā esošo iestāžu vai citu ministriju izstrādātajiem politikas plānošanas dokumentu, tiesību aktu, informatīvo ziņojumu un pārvaldes lēmumu projektiem;
 • atbilstoši nodaļas kompetencei sadarboties ar valsts un pašvaldību iestādēm, juridiskām personām, citu valstu iestādēm un starptautiskajām organizācijām informācijas apmaiņas jomā;
 • piedalīties Centra darba plāna izstrādē un informācijas sagatavošanā Centra gada publiskajam pārskatam;
 • pēc Centra vadības pilnvarojuma piedalīties darba grupās un projektos, kas saistīti ar nodaļas veicamajām funkcijām.