Funkcijas, uzdevumi, mērķi

Sistēma tiek darbināta uz Biometrijas datu apstrādes sistēmas (BDAS) tehnoloģiskās platformas, kas ļauj veikt personu verifikāciju/identifikāciju, izmantojot personas biometrijas datus (pirkstu nospiedumus, sejas attēlu).

Sistēma nodrošina patvēruma meklētāju datu ievadi, apstrādi un nosūtīšanu uz Eurodac centrālo sistēmu. Tā pilda valsts piekļuves punkta funkcijas datu apmaiņai ar Eurodac centrālo sistēmu, kā tas ir noteikts Regulā Nr.603/2013.

Tiesiskais pamats

17.05.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr.296 “Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēmas noteikumi”

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulas Nr. 603/2013 par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm, un par dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola pieprasījumiem veikt salīdzināšanu ar Eurodac datiem tiesībaizsardzības nolūkos, un ar kuru groza regulu (ES) Nr. 1077/2011, ar ko izveido Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā.

Uzkrātā informācija

Fizisko personu biometrijas (pirkstu nospiedumi un sejas attēli), biogrāfijas dati (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzimums, valstiskā piederība) un datu ieguves pamatojums.

Kas sniedz ziņas iekļaušanai informācijas sistēmā

Ziņas sistēmā iekļauj Valsts robežsardze.

Cita informācija

Uz Biometrijas datu apstrādes sistēmas tehnoloģiskās platformas sistēma tiek darbināta kopš 2015.gada jūlija.

Par sistēmas uzturēšanu atbild Biometrijas datu apstrādes nodaļa.