Programmas mērķis

Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" (turpmāk – Solidaritātes programma) mērķis ir cilvēku plūsmu pārvaldībā ievērot solidaritātes principu, panākot taisnīgu atbildības sadalījumu starp dalībvalstīm attiecībā uz finansiālo slogu, kas saistīts ar ES ārējo robežu integrētas pārvaldības sistēmas ieviešanu, kā arī ar kopējo patvēruma un imigrācijas politiku īstenošanu.

Solidaritātes programmas ietvaros izveidoti četri fondi: Eiropas Ārējo robežu fonds, Eiropas Bēgļu fonds III, Eiropas Atgriešanās fonds un Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds.

Eiropas Ārējo robežu fonda (External Border Fund) (2007.-2013.gads) mērķis ir veicināt personu plūsmu efektīvu pārvaldību uz dalībvalstu ārējām robežām, lai nodrošinātu, no vienas puses augsta līmeņa aizsardzību uz ārējām robežām iekšējās drošības labad un, no otras puses, raitu robežšķērsošanu labticīgiem ceļotājiem saskaņā ar Šengenas acquis, kā arī to darbību labāku vadību, kuras organizē dalībvalstu konsulārie dienesti trešajās valstīs.
Latvijai laika periodā no 2007.-2013.gadam Solidaritātes programmas Eiropas Ārējo robežu fonda ietvaros provizoriski būs pieejami finanšu līdzekļi 20,4 milj. EUR apmērā. No tiem Eiropas Savienības finansējums 15,3 milj. EUR (75% no kopējā finanšu līdzekļu apjoma) un nacionālais līdzfinansējums no valsts budžeta līdzekļiem 5,1 milj. EUR (25% no kopējā finanšu līdzekļu apjoma).

Papildus informācija atrodama: EK mājas lapa par Solidaritātes programmu

 

4.2. aktivitāte

4.4. aktivitāte

4.8. aktivitāte