Centrs ir Iekšlietu ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas noteiktās kompetences ietvaros darbojas Latvijas Republikas vārdā. Tā darbības tiesisko pamatu veido Latvijas Republikas Satversme, Valsts pārvaldes iekārtas likums un Ministru kabineta 20.09.2016. noteikumi Nr.616 "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra nolikums".

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas Centra pamatdarbība bija saistīta ar informācijas par sodāmību uzskaiti, kā arī personu un mantu meklēšanas sistēmu uzturēšana Iekšlietu resora iestāžu vajadzībām. Vēlāk Centra funkcijas tika paplašinātas uzdodot nodrošināt Iekšlietu resora iestāžu arhīva funkcijas, Centru apvienojot ar Iekšlietu ministrijas Sakaru centru, tika uzdots nodrošināt Iekšlietu resoram nepieciešamo sakaru sistēmu darbību, bet vēlāk īstenojot Iekšlietu resora informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pārvaldības centralizāciju Centram tika uzticēta visu Iekšlietu ministrijas iestāžu IKT infrastruktūras pārvaldība.

Centra darbības mērķis ir veicināt noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus, kā arī nodrošināt Iekšlietu resora iestādes ar IKT risinājumiem un sakaru sistēmām, tostarp sabiedrības drošības un katastrofu seku novēršanas radiosakaru sistēmai (PPDR).

Patlaban Centrā nodarbināti vairāk kā 260 darbinieku, un tas ir pārzinis vai tehnisko resursu turētājs vairāk kā 100 informācijas sistēmām.