Risinājuma apraksts:

Datu apmaiņas risinājums ar kredītiestādēm  ir pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija noteikumiem Nr. 393 "Kārtība, kādā pieprasa un sniedz kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas, arī ziņas darījuma pārraudzības gadījumā" (https://likumi.lv/ta/id/324225) (turpmāk – Noteikumi) E-lietas platformā izveidots tehniskais risinājums, kurā tiek nodrošināta informācijas apmaiņa starp procesa virzītājiem un kredītiestādēm, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras (turpmāk – aģentūra) pārziņā esošā valsts informācijas sistēmu savietotāja datu izplatīšanas tīkla (turpmāk – datu izplatīšanas tīkls) starpniecību. Risinājuma ieviešanas termiņš ir līdz 2022. gada 1. jūlijam.

Informācija kredītiestādēm:

Kārtība, kādā uzsākama un nodrošināma datu apmaiņa ar Datu izplatīšanas tīkla starpniecību un minētās datu apmaiņas process noteikts Noteikumu 2. nodaļā.

Datu apmaiņa tiek veikta atbilstoši aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēmu savietotāja XML (Extensible Markup Language) katalogā publicētajai XML shēmu struktūrai un prasībām.

XML kataloga shēmas:

     CrimBankExchange (https://lvp.viss.gov.lv/RC.WebApp/Resource/Details/3213)

     CrimBankExchangeEnums (https://lvp.viss.gov.lv/RC.WebApp/Resource/Details/3212)

Datu izplatīšanas tīkla (DIT) kanālu nosaukumi:

     Datu izplatīšanas kanāls – BANKREQ_CH_DIK

     Datu saņemšanas kanāls - BANKREQ_CH_DSK

 

Informācija procesa virzītājiem:

  • Datu apmaiņa līdz risinājuma ieviešanai:

Saskaņā ar Noteikumu 3. nodaļā paredzēto, ja nav uzsākta datu apmaiņa izmantojot datu izplatīšanas tīkla risinājumu vai ir konstatēts neplānots datu izplatīšanas tīkla darbības pārtraukums, ko nav iespējams novērst vienas darbdienas laikā, procesa virzītājs, operatīvās darbības subjekts un kredītiestāde datu apmaiņu veic ar elektroniskā pasta starpniecību, kurā ir nodrošināta transporta slāņa drošība (TLS).

  • Datu apmaiņa ar Finanšu izlūkošanas dienesta starpniecību:

Ja informācijas atklāšana par kriminālprocesa vai operatīvās darbības faktu var apdraudēt kriminālprocesa vai operatīvās darbības intereses, procesa virzītājs vai operatīvās darbības subjekts vēršas dienestā, kas nodrošina kredītiestādes rīcībā esošo neizpaužamo ziņu (turpmāk – neizpaužamās ziņas) (izņemot ziņas darījuma pārraudzības gadījumā) pieprasīšanu no kredītiestādes un nodošanu institūcijai. Neizpaužamo ziņu pieprasīšana un nodošana notiek ar Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmas (turpmāk – sistēma) starpniecību.

Lai pieprasītu neizpaužamās ziņas procesa virzītājs vai operatīvās darbības subjekts sagatavo neizpaužamo ziņu pieprasījumu un sistēmā nosūta to Finanšu izlūkošanas dienestam.