Reglaments nosaka Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (turpmāk - Centrs) struktūru un darba organizāciju, Centra struktūrvienību, valsts civildienesta ierēdņu un darbinieku, ar kuriem noslēgts darba līgums, kompetenci.
Centrs veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā, Iekšlietu ministrijas Informācijas centra nolikumā, reglamentā un citos normatīvajos aktos tam noteiktās funkcijas un uzdevumus.

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra nolikums