Reglaments nosaka Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (turpmāk - centrs) struktūru un darba organizāciju, centra amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk – amatpersona), darbinieku, ar kuriem noslēgts darba līgums (turpmāk – darbinieks), un struktūrvienību kompetenci.
Centrs veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā, Iekšlietu ministrijas Informācijas centra nolikumā un citos normatīvajos aktos tam noteiktās funkcijas un uzdevumus.

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra nolikums