Funkcijas, uzdevumi un mērķi

Tiek nodrošināta ziņu saņemšana par atsevišķām personu uzskaites kategorijām, par personai piemēroto drošības līdzekli un piespiesto papildsodu un par personām, attiecībā uz kurām ir pieņemts policijas lēmums par nošķiršanu un personām, kurām ar tiesas nolēmumu noteikti pagaidu aizsardzības pret vardarbību lidzekļi.

Tiesiskais pamats

Sodu reģistra likums (pieņemts 10.10.2013., stājies spēkā 01.01.2014.).

LR Ministru kabineta 25.05.2014. noteikumi Nr. 161 "Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību".

Uzkrātā informācija

Informācijas sistēmā ir uzkrātas ziņas par atsevišķām personu uzskaites kategorijām, par personai piemēroto drošības līdzekli un piespriesto papildsodu un ziņas par policijas pieņemtajiem lēmums par nošķiršanu un tiesas noteiktajiem pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekļiem.

Kas sniedz ziņas iekļaušanai informācijas sistēmā?

 • Valsts policija;
 • Valsts robežsardze;
 • Valsts probācijas dienests;
 • Pašvaldības policija;
 • Tiesa.

Kā tiek sniegtas ziņas iekļaušanai informācijas sistēmā?

 • Izmantojot ievadi tiešsaistes datu pārraides režīmā;

Sistēmas no kurām tiek saņemta informācija

 • Iedzīvotāju reģistrs;

Kā var saņemt ziņas no informācijas sistēmas?

 • izmantojot informācijas sistēmu tiešsaistes datu pārraides režīmā;
 • rakstiskā veidā, kā atbildi uz pieprasījumu vai iesniegumu.

Kas var saņemt ziņas no informācijas sistēmas?

 • valsts un pašvaldības iestādes, kurām ir tiesības saņemt šāda veida informāciju;
 • privātpersonas - normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Kā tiek organizēta apmācība darbam ar informācijas sistēmu?

Ja lietotājam ir nepieciešama apmācība darbam ar informācijas sistēmu, jāsazinās ar Apmācību daļu. Piešķirot lietotājam datu ievades/korekcijas tiesības, apmācības ir obligātas.