Informācijas sistēmas darbības tiesiskais pamats ir:

 • Bērnu tiesību aizsardzības likuma 67.2 panta 7.daļa;
 • Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumi Nr.157 "Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi''.

Funkcijas, uzdevumi un mērķi

Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas mērķis ir veicināt bērnu tiesību un interešu aizsardzību, nodrošinot nepieciešamās informācijas apstrādi un sekmējot starpinstitūciju sadarbību:

 • nepilngadīgā tiesību un interešu aizstāvībā;
 • nepilngadīgā tiesību un interešu nodrošināšanas uzraudzībā;
 • profilaktiskā darba veikšanā;
 • sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodrošināšanā;
 • noziedzīgu nodarījumu un citu likumpārkāpumu novēršanā un atklāšanā;
 • nepilngadīgā meklēšanā;
 • administratīvo sodu, kriminālsodu, drošības līdzekļu un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu izpildes nodrošināšanā;
 • izlīgumu īstenošanā un izvērtēšanas ziņojumu par probācijas klientu sagatavošanā.

Informācijas sistēmā tiek uzkrāta šāda informācija:

 • bērna personas dati;
 • par bērna izglītošanu;
 • par bērna ģimenes ārstu vai pediatru;
 • par bērna invaliditāti;
 • par bērna paša gūtiem ienākumiem;
 • par bērna interesēm un ieradumiem;
 • par bērnam sniegtiem sociālajiem pakalpojumiem un palīdzību;
 • par bērna atrašanos profilaktiskajā uzskaitē;
 • par vardarbību, kas tika vērsta pret bērnu;
 • par bērna saskari ar tiesību aizsardzības iestādēm saistībā ar palīdzības sniegšanu vai aizturēšanu;
 • par administratīvā pārkāpuma lietvedību saistībā ar bērna izdarīto pārkāpumu;
 • par bērna iesaisti kriminālprocesā, tiesas procesu, sodu un piespiedu līdzekļiem;
 • par pilngadīgu personu, kas iesaistījusi bērnu darbībās, par kuru izdarīšanu paredzēta kriminālatbildība;
 • par bērnam piespriestā brīvības atņemšanas soda vai aresta izpildes gaitu;
 • par bērnu - probācijas klientu;
 • par papildsoda – policijas kontrole – izpildes gaitu;
 • par personu, kas sniegusi informāciju saistībā ar bērnu;
 • par bērna likumiskajiem pārstāvjiem;
 • par bērna dzīvesvietas apmeklējumu;
 • par personām, kuras uzturas bērna faktiskajā dzīvesvietā;
 • par bērnu, kas cietis noziedzīgā nodarījuma rezultātā, kā arī
 • bāriņtiesu informācija par aprūpes un aizgādības tiesību atņemšanas un aprūpes un aizgādības tiesību atjaunošanas lietām, audžuģimeņu lietām, adopcijas lietām, aizbildnības lietām, kā arī par bāriņtiesu reģistrācijas žurnāliem.

Kas sniedz ziņas iekļaušanai informācijas sistēmā?

 • ārstniecības personas atbilstoši tehniskajām iespējām;
 • Informācijas centrs;
 • Ieslodzījuma vietu pārvalde;
 • Izglītības un zinātnes ministrija;
 • sociālās korekcijas izglītības iestāde;
 • Sociālās integrācijas valsts aģentūra;
 • pašvaldības iestādes:
  • bāriņtiesa;
  • pašvaldības policija;
  • sociālais dienests;
  • citas likumā vai ar pašvaldības lēmumu pilnvarotas pašvaldības iestādes vai amatpersonas;
 • Valsts policija;
 • Valsts probācijas dienests;
 • Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija;
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra;
 • Nacionālais veselības dienests;
 • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija;
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

Kā tiek sniegtas ziņas iekļaušanai informācijas sistēmā?

 • Izmantojot tiešsaistes datu pārraides režīmu.

Sistēmas no kurām tiek saņemta informācija

 • Integrētā Iekšlietu informācijas sistēma;
 • Kriminālprocesa informācijas sistēma;
 • Iedzīvotāju reģistrs;
 • Invaliditātes informācijas sistēma;
 • Probācijas lietu uzskaites sistēma;
 • Valsts izglītības informācijas sistēma;
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Informācijas servisu sistēma;
 • Pašvaldību Sociālo pabalstu administrēšanas informācijas sistēmas;
 • Ieslodzīto informācijas sistēma.

Sistēmas uz kurām tiek sniegta informācija

 • Iedzīvotāju reģistrs.

Kā var saņemt ziņas no informācijas sistēmas?

 • Tiešsaistes datu pārraides režīmā.

Kas var saņemt ziņas no informācijas sistēmas?

 • Valsts policija,  Ieslodzījuma vietu pārvalde, Valsts robežsardze, pašvaldības policija, sociālās korekcijas izglītības iestāde par tajā esošajiem bērniem, Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Labklājības ministrija, bāriņtiesas, pašvaldību sociālie dienesti, Valsts probācijas dienests, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Tiesībsarga birojs.
 • Ārvalstu kompetentās iestādes un starptautiskas organizācijas saskaņā ar noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.
 • Datu subjekts (vai tā pilnvarotai persona) var saņemt ziņas par sevi.

Kā tiek organizēta apmācība darbam ar informācijas sistēmu?

 • Ja lietotājam ir nepieciešama apmācība darbam ar informācijas sistēmu, jāsazinās ar nodaļas personālu. Piešķirot lietotājam datu ievades/korekcijas tiesības, apmācības ir obligātas.