Funkcijas, uzdevumi un mērķi

Lietojot informācijas sistēmu, tiek stiprināta sabiedriskā kārtība un drošība Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā, nodrošinot ziņojumu (informācijas sistēmā iekļaujamo datu kopums par personu, priekšmetu vai dokumentu) pieejamību dalībvalstu kompetentajām institūcijām un iestādēm.

Tiesiskais pamats

1990.gada 19.jūnija konvencija, ar kuru īsteno Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdību, Vācijas Federatīvās Republikas valdības un Francijas Republikas valdības 1985.gada 14.jūnija Šengenas Līgumu par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām (Šengenas konvencija)

Šengenas informācijas sistēmas darbības likums (pieņemts 14.06.2007., stājies spēkā no 01.09.2007, ar grozījumiem. 20.12.2012, kuri stājušies spēkā 23.01.2013)

LR Ministru kabineta 18.09.2007. noteikumi Nr.639 "Kārtība, kādā iekļauj, labo un dzēš ziņojumus Šengenas informācijas sistēmā, kā arī nodrošina papildinformācijas pieejamību SIRENE Latvijas birojam, un kārtība, kādā institūcijas un iestādes apmainās ar papildinformāciju”

LR Ministru kabineta 11.09.2007. noteikumi Nr.622 "Kārtība, kādā pieprasa un izsniedz informāciju par datu subjektu, kura glabājas Šengenas informācijas sistēmā un SIRENE informācijas sistēmā”

Uzkrātā informācija.

 • ziņojumi par personām, kuras tiek meklētas ar mērķi aizturēt izdošanas nolūkā (SIS II Lēmuma 26.p.);
 • ziņojumi par trešo valstu pilsoņiem, kuriem  liegta ieceļošana un uzturēšanās Šengenas zonā (SIS II Regulas 24.p.);
 • ziņojumi par visu kategoriju bezvēsts pazudušajām personām  (SIS II Lēmuma 32.p.);
 • ziņojumi par procesa dalībniekiem par kuriem nepieciešams noskaidrot to faktisko dzīvesvietu  (SIS II Lēmuma 34.p.);
 • ziņojumi par personām un objektiem ar mērķi diskrētā veidā ievākt informāciju vai veikt īpašo pārbaudi (SIS II Lēmuma 36.p.);
 • ziņojumi par meklēšanā izsludinātiem priekšmetiem, mantām un dokumentiem (SIS II Lēmuma 38.p.).

Kas sniedz ziņas iekļaušanai informācijas sistēmā?

 • Valsts policija;
 • Valsts drošības dienests;
 • Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policija;
 • Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvalde;
 • Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs;
 • Valsts robežsardze;
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;
 • Militārā policija;
 • prokuratūras iestādes;
 • tiesas;
 • Ieslodzījuma vietu pārvalde;
 • Satversmes aizsardzības birojs.

Kā tiek sniegtas ziņas iekļaušanai informācijas sistēmā?

Automatizētajā datu pārraides režīmā (ja ziņojuma izveidošana automatizētajā datu pārraides režīmā nav iespējama, ziņojumu izveido tiešsaistes datu pārraides režīmā un iekļauj tos Šengenas informācijas sistēmā).

Kas var saņemt ziņas no informācijas sistēmas?

 • Valsts policija;
 • Valsts drošības dienests;
 • Valsts robežsardze;
 • pašvaldības policija;
 • Militārā policija;
 • Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policija;
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;
 • Ceļu satiksmes drošības direkcija;
 • Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs;
 • Ārlietu ministrijas Konsulārajam departaments;
 • Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecības;
 • Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvalde;
 • Ieslodzījuma vietu pārvalde;
 • prokuratūras iestādes;
 • tiesas;
 • Satversmes aizsardzības birojs;
 • Šengenas konvencijas dalībvalstu vai valstu, kuras piemēro Šengenas acquis noteikumus, kompetentās institūcijas un iestādes datu subjekts (vai tā pilnvarotai persona) var saņemt ziņas par sevi (persona – datu subjekts par sevi var pieprasīt informāciju, kura glabājas Šengenas informācijas sistēmā un SIRENE informācijas sistēmā).

Kā tiek organizēta apmācība darbam ar informācijas sistēmu?

Ja lietotājam ir nepieciešama apmācība darbam ar informācijas sistēmu, jāsazinās ar nodaļas personālu. Piešķirot lietotājam datu ievades/korekcijas tiesības, apmācības ir obligātas.