ES

Specific Programme "Prevention of and Fight against Crime" Eiropas Kopienas programma „Noziedzības prevencija un apkarošana”

2007.gada 12.februārī Eiropas Savienības Padome pieņēma speciālo programmu „Noziedzības prevencija un apkarošana” 2007.-2013.gadam, kuras budžets ir apmēram 600 mljn. EUR. Kopā ar programmu „Krimināltiesības” šī programma aizstāj iepriekšējo programmu AGIS – struktūrprogrammu attiecībā uz policijas un tiesisko sadarbību krimināllietās.

Šī programma nodrošina finansiālu atbalstu aktivitātēm saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību VI sadaļu attiecībā uz visu veidu noziedzīgo nodarījumu (it īpaši attiecībā uz terorisma, cilvēku tirdzniecības un noziegumu pret bērniem, nelikumīgas narkotiku un ieroču tirdzniecības, korupcijas un krāpšanu) prevenciju un apkarošanu.

Speciālā finanšu programma „Noziedzības prevencija un apkarošana” aptver šādas tēmas:

 • noziedzības profilakse;
 • tiesībaizsardzības joma;
 • liecinieku aizsardzība un atbalsts;
 • cietušo aizsardzība.

Šajā darbības jomā, programma jo īpaši:

 • attīstīs koordinēšanu un sadarbību starp tiesībaizsardzības iestādēm, citām iestādēm un ES organizācijām;
 • veicinās labākās prakses liecinieku un cietušo aizsardzībai;
 • veicinās metodes, kas ir nepieciešamas noziedzības stratēģiskai prevencijai un apkarošanai un drošības uzturēšanai.

Lai īstenotu speciālo programmu Eiropas Komisija pieņem ikgadēju programmu, kas precizē tādus finansēšanas nosacījumus, kā maksimālais līdzfinansējuma apjoms no projekta izmaksām, piemērotība, izslēgšana, atlase, līdzfinansējuma piešķiršanas kritēriji un citi nosacījumi attiecībā uz konkrētā gada finansēšanu.
 

Ar Eiropas Kopienas programmas „Noziedzības profilakse un apkarošana” finansiālu atbalstu īstenotie IeM Informācijas centra projekti:

 • Noziedzīgu nodarījumu rezultātā cietušo personu datu bāzes izveide.
 • Zagto un zudušo kultūras vērtību uzskaites pilnveidošana kultūras vērtību kontrabandas novēršanai un apkarošanai.
 • Integrētā starptautiskā datu meklēšanas risinājuma ieviešana. Projekta atskaite
 • Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas izveide.
 • Ģeogrāfiski - analītiskās informācijas sistēmas izstrāde nelikumīgās narkotiku aprites ierobežošanai

ES

Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union HOME/2012/ISEC/AG/PNR/4000004443 „Pasažieru datu reģistra (PDR) sistēmas izveide Latvijā”

Development of the Passenger Name Record (PNR) System in Latvia

Projekta kopsavilkums

Informācijas centrs no 2014.gada 2.janvāra īsteno projektu “Pasažieru datu reģistra (PDR) sistēmas izveide Latvijā” ES finansējuma programmas “Brīvības un drošības garantēšana” apakšprogrammas „Noziedzības prevencija un apkarošana” ietvaros (HOME/2012/ISEC/AG/PNR).

Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Valsts policiju, Valsts robežsardzi, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvaldi un Iekšlietu ministrijas Juridisko departamentu, kā arī piesaistot papildus partnerus no Latvijas un ārzemēm.

Projekta aktivitātes iekļauj plašu uzdevumu loku, kuru izpilde ir vitāli svarīga funkcionējošas, efektīvas un adoptējamas PDR sistēmas izveidei. Galvenās aktivitātes ir:

· starptautisks pētījums par PDR datu analīzes paņēmieniem aizdomīgu personu un darbību atklāšanai, kā arī nacionālās un starptautiskās prakses detalizēts apsekojums PDR datu aizsardzības, uzglabāšanas un apmaiņas jomās. Pētījuma rezultātus ir paredzēts prezentēt starptautiskajā konferencē Briselē;

· nepieciešamo tehnisko risinājumu un programmproduktu izstrāde, kā arī IT infrastruktūras izveide PDR sistēmas funkcionēšanas nodrošināšanai, paredzot arī vairāku jau esošu IeM informācijas sistēmu pilnveidošanu un optimizāciju sekmīgai datu apmaiņai un salīdzināšanai ar PDR;

· nokomplektētas un pilnībā funkcionējošas Pasažieru informācijas nodaļas izveide Drošības policijas pakļautībā, kas paredz gan fizisku telpu iekārtošanu un infrastruktūras izveidi, gan arī darba procesa definēšanu un personāla apmācību.