Funkcijas, uzdevumi un mērķi

Informācijas sistēma tiek izmantota administratīvās atbildības noteikšanai nepieciešamās informācijas aprites nodrošināšanai

Tiesiskais pamats

Sodu reģistra likums (pieņemts 10.10.2013., stājies spēkā 01.01.2014.)

LR Ministru kabineta 23.09.2014. noteikumi Nr.563 "Noteikumi par ziņu sniegšanu un saņemšanu no Sodu reģistra, valsts nodevas apmēru un izziņas noformēšanas prasībām"

Administratīvās atbildības likums

Uzkrātā informācija

Par fiziskajām un juridiskajām personām piemērotajiem administratīvajiem sodiem un to izpildi.

Kas sniedz ziņas iekļaušanai informācijas sistēmā?

 • Institūcijas vai amatpersonas, kuras sastāda protokolu par administratīvo pārkāpumu;
 • institūcijas vai amatpersonas, kuras ir tiesīgas izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas;
 • citas valsts un pašvaldību iestādes, kuru rīcībā ir informācijas sistēmas veidošanai nepieciešamā informācija.

Kā tiek sniegtas ziņas iekļaušanai informācijas sistēmā?

 • Izmantojot ievadi tiešsaistes datu pārraides režīmā;
 • rakstiski – nosūtot paziņojumus.

Sistēmas no kurām tiek saņemta informācija

 • Iedzīvotāju reģistrs;
 • Ceļu policijas reģistrs;
 • Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs;
 • Komercreģistrs;
 • Tiesu administrācijas sistēma;
 • Rīgas domes sistēma.

Sistēmas uz kurām tiek sniegta informācija

 • Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs;
 • Komercreģistrs.

Kā var saņemt ziņas no informācijas sistēmas?

 • Izmantojot informācijas sistēmu tiešsaistes datu pārraides režīmā;
 • rakstiskā veidā, kā atbildi uz pieprasījumu vai iesniegumu.

Kas var saņemt ziņas no informācijas sistēmas?

 • Valsts un pašvaldības iestādes, kurām ir tiesības saņemt šāda veida informāciju;
 • privātpersonas - normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Kā tiek organizēta apmācība darbam ar informācijas sistēmu?

Ja lietotājam ir nepieciešama apmācība darbam ar informācijas sistēmu, jāsazinās ar Apmācību daļu. Piešķirot lietotājam datu ievades/korekcijas tiesības, apmācības ir obligātas.