Informācijas sistēmā ir uzkrātas ziņas par:

 • fiziskajām personām, kuras Latvijas Republikā:
 • ir aizturētas;
 • tiek turētas aizdomās;
 • ir apsūdzētas;
 • notiesātas;
 • attaisnotas noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā;
 • pret kurām ir izbeigts kriminālprocess;
 • juridiskajām personām, kurām piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis;
 • Latvijā reģistrētajām juridiskajām personām, Latvijas pilsoņiem, Latvijas nepilsoņiem, Latvijā pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņēmušajiem ārzemniekiem, bezvalstniekiem un bēgļiem, kuri ir izdarījuši noziedzīgus nodarījumus citās valstīs.

Kas sniedz ziņas iekļaušanai informācijas sistēmā:

 • izmeklēšanas iestādes;
 • prokuratūras iestādes;
 • tiesas;
 • Ieslodzījuma vietu pārvalde;
 • Valsts prezidenta Kancelejas Apžēlošanas dienests;
 • valsts un pašvaldību iestādes, kuru rīcībā ir Sodu reģistra veidošanai nepieciešamā informācija;
 • ārvalstu kompetentās iestādēs, saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskiem līgumiem un Eiropas Savienības tiesību aktiem.

Kā tiek sniegtas ziņas iekļaušanai informācijas sistēmā?

 • izmeklēšanas iestādes, prokuratūras iestādes, Ieslodzījuma vietu pārvaldes iestādes ziņas sniedz rakstiski – nosūtot aizpildītas Sodu reģistra paziņojumu veidlapas;
 • līdz ziņu nosūtīšanai Sodu reģistram tiešsaistes datu pārraides vai automatizētajā datu apmaiņas režīmā, tiesas sniedz ziņas, nosūtot tiesu nolēmumu kopijas;
 • pārējās iestādes – vēstuļu veidā.

Kā var saņemt ziņas no informācijas sistēmas?

 • rakstisku – pēc pieprasījuma vai iesnieguma;
 • ar e-pasta starpniecību pēc attiecīga līguma noslēgšanas;
 • tiešsaistes datu pārraides režīmā (lai konstatētu vai pārbaudāmā persona ir informācijas sistēmas uzskaitē).

Kas un kādā apjomā var saņemt ziņas no informācijas sistēmas?

 • privātpersonas - ziņas par sevi, kā arī normatīvajos aktos konkrēti norādītajos gadījumos un apjomā - citu Sodu reģistra rīcībā esošo informāciju;
 • operatīvās darbības subjektiem, izmeklēšanas iestādēm, prokuratūras iestādēm un tiesām - attiecīgo iestāžu darbību regulējošos normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai;
 • valsts un pašvaldības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un paredzētajiem mērķiem;
 • darba devējiem - lai pārbaudītu fiziskās personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajiem ierobežojumiem, pieņemot to darbā vai dienestā (norādot normatīvo aktu, kas paredz attiecīgos ierobežojumus);
 • zvērinātiem advokātiem - par aizstāvamo personu kriminālprocesā vai administratīvo pārkāpumu lietā.

Kā tiek organizēta apmācība darbam ar informācijas sistēmu?

 • ja lietotājam ir nepieciešama apmācība darbam ar informācijas sistēmu, jāsazinās ar nodaļas personālu.

Informācijas sistēmas darbības tiesiskais pamats: