Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

Eiropas Savienības akti

 1. Eiropas Savienības Padomes 06.04.2009. Pamatlēmums Nr.2009/316/TI
  par Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas (ECRIS) izveidi, piemērojot Pamatlēmuma 2009/315/TI 11. pantu
 2. Eiropas Savienības Padomes 26.02.2009. Pamatlēmums Nr.2009/315/TI par organizatoriskiem pasākumiem un saturu no sodāmības reģistra iegūtas informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm
 3. Eiropas Savienības Padomes Lēmums 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību ("Prīmes lēmums")
 4. Eiropas Savienības Padomes Lēmums 2008/616/TI par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību
 5. Eiropas Savienības Padomes 03.12.1998. Kopējā Rīcība Nr.98/700/TI par Eiropas attēlu arhivēšanas sistēmas (FADO – False and Authentic Documents On-Line) izveidošanu, ko Padome pieņēmusi, pamatojoties uz līguma par Eiropas Savienību K3.pantu
 6. Eiropas parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra direktīva 95/46/EC par personas aizsardzību attiecībā uz personisku datu apstrādi un to brīvu apriti
 7. Eiropas Savienības Padomes 1991.gada 18.jūnija direktīva 91/477/EEC par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli
 8. Šengenas konvencija
 9. Eiropas Padomes 1959.gada 20.aprīļa Konvencija par savstarpējo palīdzību krimināllietās
 10. Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 1987/2006 (2006. gada 20. decembris) par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izveidi, darbību un izmantošanu
 11. Eiropas Padomes lēmums 2007/533/TI (2007. gada 12. jūnijs) par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izveidi, darbību un izmantošanu
 12. 2013.gada 26.jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 603/2013 par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm, un par dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola pieprasījumiem veikt salīdzināšanu ar Eurodac datiem tiesībaizsardzības nolūkos, un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1077/2011, ar ko izveido Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (pārstrādāta versija)