1. Fonda nosaukums

Eiropas Ārējo robežu fonds

2. Gada programma

2011.gads

3. Prioritāte

4.prioritāte „Atbalsts IT sistēmu izveidei, kas nepieciešamas Kopienas tiesību instrumentu īstenošanai ārējo robežu un vīzu jomā”

4. Aktivitāte

4.4.aktivitāte „Nacionālas SIS II aplikācijas, saistīto informācijas sistēmu, tehniskās infrastruktūras un datu sagatavošana SIS II ekspluatācijas uzsākšanai”

5. Projekta nosaukums

„Nacionālas SIS II aplikācijas, saistīto informācijas sistēmu, tehniskās infrastruktūras un datu sagatavošana SIS II ekspluatācijas uzsākšanai”

6. Projekta apraksts

Veicot ar Otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas izstrādi un ieviešanu saistītās infrastruktūras novērtēšanu Informācijas centrs konstatēju būtiskas nepilnības, kas apdraud SIS II turpmāko ieviešanu. Veiktās novērtēšanas rezultāti apliecināja, ka esošā informācijas un komunikācijas resursu infrastruktūra ir novecojusi un neatbild modernām prasībām, kas izvirzītas pret kritisko datu apstrādes infrastruktūru. Līdz ar to ir nepieciešama nopietna IKT infrastruktūras modernizācija, kas iekļauj sevī datortehnikas, tai skaitā serveru, un datu glabātuvju un optiskā datu pārraides tīkla modernizāciju.
Nepieciešamā datortehnikas modernizācija iekļauj sevī, gan dažāda pielietojuma serveru, gan datu glabātuvju, gan SIS II infrastruktūras apkalpojošā personāla datortehnikas modernizāciju un iegādi. Šāda situācija sasaistīta ar SIS II vajadzībām nepietiekošu esošo serverresursu veiktspēju un kapacitāti, kā arī apstākļi, ka bez šo resursu modernizācijas tiem vairs nebūs iespējams pagarināt garantijas un tehniskā servisa līgumus, jo attiecīgie ražotāji pārtrauks tehnisko atbalstu. Līdzīgu apstākļu dēļ ir jāveic arī jaunas datortehnikas iegāde SIS II infrastruktūru apkalpojošajam personālam, jo esošā datortehnika, pašreiz ir morāli novecojusi, nespēj nodrošināt pietiekošu ātrdarbību un pieejamību.
Papildus datortehnikas modernizācijai ir jāveic arī apjomīga optiskā pārraides tīkla modernizācija. Esošā Iekšlietu ministrijas (IeM) datortīkla pamatā ir optiskās šķiedras kabeļu tīkls, kas savieno vairāku IeM iestāžu ēkas Rīgas pilsētā. Šīs tīkls tika izveidots 1998.gadā un kopš šī laika ieguldītie kabeļi ir novecojuši un tuvāko divu gadu laikā ir iespējama to kvalitātes parametru degradācijā, kā rezultātā tiks apdraudēta IeM datortīkla, kas tiek izmantots SIS II datu pārraidei, darbība. Svarīga datortīkla sastāvdaļa, kuras modernizācija ir vitāli svarīga ir tīkla darbības anomāliju noteikšanas sistēmas. Datortīkla drošības pārvaldība un uzturēšana, bez dotās sistēmas modernizācijas nebūs iespējama.
Bez datortehnikas un datortīkla resursu modernizācijas, veiksmīgai SIS II ekspluatācijas uzsākšanai ir jāveic apjomīgs pasākumu komplekss, kas saistīts ar Nacionālas SIS II, SIRENE datu-plūsmas un saistīto nacionālo reģistru attīstību, datu kvalitātes paaugstināšanu, datu-plūsmas testēšanu un Esošo SIS I+ datu sagatavošana migrācijai uz SIS II datu formātu.
Nacionālas SIS II, SIRENE datu-plūsmas un saistīto nacionālo reģistru attīstības ietvaros ir jāveic sagatavošanas darbus, otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas izmantošanas uzsākšanai 2013.gadā, nepieciešams veikt SIS datu apstrādē iesaistītas programmatūras atkārtotu modernizāciju un pilnveidošanu atbilstoši jaunākām Eiropas Komisijas izvirzītām prasībām. Svarīgs pasākums ir arī Nacionālas SIS un saistīto nacionālo reģistru datu kvalitātes paaugstināšana, kas ietver sevī otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas ekspluatācijas uzsākšanai nepieciešamās datu kvalitātes nepilnības, kas var traucēt to datu nodošanai SIS II centrālajā datu bāzē. Esošo SIS I+ datu sagatavošana migrācijai uz SIS II datu formātu ir nepieciešama, jo patreizēja brīdī izmantojamās pirmās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas datu modelis ir atšķirīgs no SIS II plānota datu modeļa. Papildus tam atbilstoši uzņemtām saistībām Latvijai ir nepieciešams piedalīties Nacionālas SIS II un SIRENE datu-plūsmas testēšanā.

7. Iepirkumi