Ierobežotas pieejamības informācijas saraksts

Iekšlietu ministrijas Informācijas centra

 ierobežotas pieejamības informācijas saraksts

 

  1. Ierobežotas pieejamības informācijas statuss noteikts ar likumu:

 

Nr. p.k.

Informācijas, dokumenta veida nosaukums

Pamatojums, saskaņā ar kuru informācija vai dokuments uzskatāms par ierobežotas pieejamības informāciju

1.

Informācijas centra sarakste ar informācijas pieprasītāju, ziņas par šo personu

Informācijas atklātības likuma 11.panta sestā daļa

2.

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības informācija, kura apzīmēta attiecīgi kā „NATO UNCLASSIFIED” vai „LIMITE”

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 1. un 7.punkts

3.

Informācijas centra grāmatvedībā esošā informācija un dati, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav iekļauti iestādes pārskatos

Likuma „Par grāmatvedību” 4.panta noteiktajā apjomā

4.

Informācija, kuru Informācijas centram, kā pasūtītājam nodevuši pretendenti, kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju (neattiecas uz informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citu normatīvo aktu prasībām)

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 1., 3.punkts un 7.panta piektā daļa;

Komerclikuma 19.panta trešā daļa;

Publisko iepirkumu likuma 14.panta otrā daļa

5.

Pretendenta publiskā iepirkuma ietvaros iesniegtais piedāvājums, pieteikums

Publisko iepirkumu likuma 40.panta trešā daļa

6.

Iepirkuma līgumos ietvertie fiziskie personu dati

 

Publisko iepirkumu likuma 40.panta trešā daļa;

2016. gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk - Vispārīgā datu aizsardzības regula)

7.

Publisko iepirkumu realizācijas ietvaros informācija par pieteikumu vērtēšanas procesu

Publisko iepirkumu likuma 38.panta piektā daļa

8.

Iepirkuma līguma pielikums ar pretendenta tehnisko un finanšu piedāvājumu

Publisko iepirkumu likuma 60.panta desmitā daļa

9.

Informācija, kas atklāj iesniedzēja identitāti, iesniegumā norādītie fakti, kuru izpaušanu iesniedzējs nevēlas 

Iesniegumu likuma 9.panta pirmā daļa

10.

Informācijas centra sarakste ar 2009.gada 26.februāra Padomes Pamatlēmuma 2009/315/TI centrālajām iestādēm par personas sodāmības informāciju

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts, 8.pants

11.

Informācijas centra noslēgtajos līgumos esošā informācija, kuru līgumslēdzēji noteikuši par konfidenciālu, norādījuši kā komercnoslēpumu

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 3.punkts, 5.panta trešā daļa un 6.pants;

Komerclikuma 19.panta trešā daļa

12.

Trauksmes cēlēja personas dati, ziņojums un tam pievienotie rakstveida vai lietiskie pierādījumi, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāli

Trauksmes celšanas likuma 11.pants;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4.panta 1.punkts

13.

Informācija, kurai ierobežotas pieejamības statusu noteikušas citas publiskās personas vai iestādes

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts, 5.panta trešā daļa un 6.pants

 

14.

Pieteikuma dokumenti izsludinātajiem Informācijas centra darbinieku amata konkursiem, ziņas par pretendentu un amata novērtēšanas procesa dokumenti

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 5.punkts;

Darba likuma 38.pants

 

  1. Informācija Informācijas centra iekšējai lietošanai:

 

Nr. p.k.

Informācijas, dokumenta veida nosaukums

Pamatojums, saskaņā ar kuru informācija vai dokuments uzskatāms par ierobežotas pieejamības informāciju

1.

Informācija, kas paredzēta un noteikta Informācijas centra iekšējai lietošanai (piemēram, rīkojumi pamatdarbības jautājumos, tiesību akti, personu iesniegumi, saņemto dokumentu reģistrs, dokumenti, kas attiecas uz Informācijas centra darba organizēšanu), izņemot vispārpieejamu informāciju

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts un 6.pants

2.

Informācijas centra iekšējie tiesību akti, kuros atklātas Informācijas centra darbinieku darbības metodes saistībā ar pamatfunkciju izpildi

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts un 6.panta pirmā daļa

3.

Informācijas centra plānoto un neplānoto pārbaužu komisiju veikto pārbaužu akti, kā arī informācija par to rezultātiem

Informācijas atklātības likuma 6.pants

4.

Dienesta pārbaužu materiāli, disciplinārlietu materiāli un lēmumi (slēdzienu) par disciplinārsodu piemērošanu nodarbinātajiem

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts un 6.panta pirmā daļa

5.

Informācija, kas attiecas uz nodarbināto darbinieku novērtēšanu

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 5.punkts

6.

Statistika, pārskati un informatīvais materiāls, kas satur personāla datus (atskaites, līgumi, amatu saraksts, u.c.) vai dienesta pienākumu pildīšanā iesaistītā personāla skaitu

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts un 6.panta pirmā daļa

7.

Informācijas centra amatu saraksts pieejai valsts noslēpumam, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības klasificētajai informācijai

Informācijas atklātības likuma 6.pants

8.

Akti par klasificēto lietu izvērtēšanu, iznīcināšanu, deklasificēto valsts noslēpuma objektu nodošanu arhīvā, par sevišķajā lietvedībā uzskaitīto, saņemto un sagatavoto dokumentu esamības pārbaudi

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 6.punkts, 8¹.panta pirmās daļas 1.punkts

9.

Darba materiāli, projekti, uzziņas un analīze, kas tiek izmantota dokumentu un tiesību aktu sagatavošanai, kuriem pēc to pieņemšanas vai parakstīšanas varētu tikt piešķirts informācijas dienesta vajadzībām vai klasificētas informācijas statuss

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 6.punkts, 8¹.panta pirmās daļas 1.punkts

10.

Informācijas centra telpās veiktie video ieraksti, videonovērošanas sistēmas iegūtie materiāli

Informācijas atklātības likuma 5.panta pirmā daļa un otrās daļas 2.punkts;

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk - Vispārīgā datu aizsardzības regula) 1.panta otrā daļa, 4.panta 1.punkts, 5. un 32.pants

11.

Informācijas centra uzskaites žurnāli (t.sk.darba drošības instruktāžu reģistrācijas u.c.žurnāli)

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts

12.

Informācijas centra personāla apkopotie mobilo telefonu numuru saraksti, telefona sarunu izdrukas

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2. , 4.punkts, 6.panta pirmā daļa;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 5. un 32.pants

13.

Nodarbināto iekšējā elektroniskā pasta sarakste amata pienākumu veikšanai

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts un 6.panta pirmā daļa

14.

Informācijas centra telekomunikāciju shēmas

Informācijas atklātības likuma 6.pants

15.

Informācijas centra datortīkla un informācijas sistēmu serveru, drošības iekārtu tehniskie parametri, operacionālās sistēmas un konfigurācijas dati

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts

16.

Informācijas centra uzturēto informācijas un tehnisko resursu auditācijas pieraksti

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts;

Valsts informācijas sistēmu likuma 4.panta otrā daļa;

Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumu Nr.422 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām” 5.3.punkts

17.

Informācija par tiesību piešķiršanu un anulēšanu darbam ar informācijas sistēmām, sistēmu lietotājiem piešķirtie piekļuves rekvizīti darbam ar Informācijas centra informācijas tehnoloģijas resursiem, tai skaitā lokālo tīklu, datortehniku, programmnodrošinājumu un informācijas sistēmām, kā arī citu iestāžu datu bāzēm un informācijas sistēmām

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts un 6.pants;

Valsts informācijas sistēmu likuma 4.panta otrā daļa;

Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumu Nr.422 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām” 5.3.punkts, Informācijas atklātības likuma 5.panta otras daļas 2.punkts un 6.pants;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4.panta 1.punkts, 5. un 32.pants

 

 

18.

Informācijas sistēmu informācijas resursu rezerves kopijas

 

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts un 6.pants;

Valsts informācijas sistēmu likuma 4.panta otrā daļa;

Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumu Nr.422 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām” 5.3.punkts      

19.

Informācijas sistēmas drošības incidentu reģistrācija (reģistrācijas žurnāls un drošības incidentu apstrādes programmatūras dati)

 

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts un 6.pants;

Valsts informācijas sistēmu likuma 4.panta otrā daļa;

Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumu Nr.422 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām” 5.3.punkts

20.

Akti par informācijas sistēmas drošības incidentiem

 

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts un 6.pants;

Valsts informācijas sistēmu likuma 4.panta otrā daļa;

Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumu Nr.422 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām” 5.3.punkts

21.

Informācijas sistēmu darbību nodrošinošo serveru informācija un piekļuve tiem

 

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts un 6.pants;

Valsts informācijas sistēmu likuma 4.panta otrā daļa;

Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumu Nr.422 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām” 5.3.punkts

22.

Informācijas centra uzturēto informācijas un tehnisko resursu problēmpieteikumi, incidenti, pakalpojumu pieprasījumi un izmaiņu pieprasījumi

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts un 6.pants;

Valsts informācijas sistēmu likuma 4.panta otrā daļa;

Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumu Nr.422 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām” 5.3.punkts

23.

Izmaiņu pieprasījumu analīzes komisijas protokoli

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts un 6.pants;

Valsts informācijas sistēmu likuma 4.panta otrā daļa;

Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumu Nr.422 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām” 5.3.punkts

 

  1. Informācija no Informācijas centra pārziņā un uzturēšanā esošajām informācijas sistēmām:

 

Nr. p.k.

Informācijas, dokumenta veida nosaukums

Pamatojums, saskaņā ar kuru informācija vai dokuments uzskatāms par ierobežotas pieejamības informāciju

1.

Informācijas centra pārziņā esošās informācijas sistēmas un tajās apstrādājamie dati

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 1., 2., 4.punkts, 8.pants

 

2.

Informācijas centra uzturētie informācijas un tehniskie resursi, kuru pārzinis nav Informācijas centrs

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 1., 2.,  4.punkts, 8.pants

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Informācija par fiziskās personas privāto dzīvi:

 

Nr.

p.k.

Informācijas, dokumenta veida nosaukums

Pamatojums, saskaņā ar kuru informācija vai dokuments uzskatāms par dienesta vajadzībām informāciju

1.

Informācija, kuras izpaušana nodara vai var nodarīt kaitējumu personas likumiskajām interesēm un attiecas uz personas privāto dzīvi, kā arī jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu un ietver fizisko personu datus

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts un 8.pants;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1.panta otrā daļa, 4.panta 1.punkts, 5.panta pirmā daļa, 6.pants

2.

Informācija, kas attiecas uz pašreizējā vai bijušā Informācijas centra personāla privāto dzīvi (dzīves vietas adrese, tālruņa numurs, informācija par radiniekiem un cita līdzīga  rakstura informācija)

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4.panta 1) un 15) apakšpunkts, 9.panta 1.punkts un 2.punkta b) un c) apakšpunkts

3.

Rīkojumi personāla jautājumos

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts un 8.pants;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4.panta 1., 15.punkts

4.

Nodarbināto darbinieku personu lietas un ar personāla uzskaiti saistītā informācija

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts, 8.pants;

Darba likuma 38., 93.pants;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4.panta 1., 15.punkts

5.

Informācijas centra noslēgtie darba līgumi, patapinājuma līgumi ar nodarbinātajiem

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts, 8.pants;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4.panta 1.punkts

6.

Nodarbināto algu un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu uzskaites dokumenti

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts un 8.pants;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4.panta 1., 15.punkts

7.

Nodarbināto obligāto veselības pārbaužu dokumenti

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts un 8.pants;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4.panta 1., 15.punkts

8.

Informācijas centra lietvedības sistēmā un resursu vadības sistēmā iekļautie fizisko personu dati un informācija par fiziskās personas privāto dzīvi

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts un 8.pants;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4.panta 1., 15.punkts

9.

Informācijas centrā notikušo nelaimes gadījumu darbā akti, atzinumi, izmeklēšanas materiāli

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts un 8.pants;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4.panta 1., 15.punkts

10.

Fizisko personu dati, kas iegūti oficiālās statistikas nodrošināšanai

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts un 8.pants;

Statistikas likuma 17.panta septītā daļa;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4.panta 1.punkts

11.

Prakses līgumi

 

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 5.punkts

 

  1. Informācija dienesta vajadzībām:

 

Nr. p.k.

Informācijas, dokumenta veida nosaukums

Pamatojums, saskaņā ar kuru informācija vai dokuments uzskatāms par dienesta vajadzībām informāciju

1.

Informācija, kuru Latvijai nodevusi ārvalsts, starptautiskā organizācija vai tās institūcija un kura klasificēta kā „RESTRICTED”, kā arī ar šo informāciju saistīta Latvijā radītā informācija (piem. FADO radītā informācija)

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 6.punkts un 8.panta pirmās daļas 2.punkts

2.

Darba materiāli, projekti, uzziņas un analīze, kas tiek izmantota dokumentu un tiesību aktu sagatavošanai, kuriem pēc to pieņemšanas vai akcepta varētu tikt piešķirts informācijas dienesta vajadzībām statuss

Informācijas atklātības likuma 5.panta 2.daļas 6.punkts, 8¹.panta 1.daļas 1.punkts

3.

Akti par sevišķajā lietvedībā uzskaitīto, saņemto un sagatavoto dokumentu esamības pārbaudi

Informācijas atklātības likuma 8¹.panta  1.daļas 1.punkts

4.

Sevišķajā lietvedībā saņemto un nosūtīto valsts noslēpuma objektu, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības klasificētās informācijas reģistrācijas un uzskaites žurnāli

Informācijas atklātības likuma 8¹.panta  1.daļas 1.punkts

5.

Valsts noslēpuma objektu evakuācijā iesaistīto amatpersonu apziņošanas shēma, Informācijas centra glabāšanā esošo valsts noslēpuma objektu evakuācijā ugunsgrēka gadījumā iesaistīto amatpersonu apziņošanas shēma, transportēšanas maršruta shēma evakuācijas gadījumā

Informācijas atklātības likuma 8¹.panta  1.daļas 1.punkts

6.

Informācijas centra (ēkas, informācijas un tehnisko resursu) fiziskās un loģiskās drošības pasākumu dokumentācija (t.sk. ziņas par iekārtām un to izvietojumu, ēku un telpu apsardzi, caurlaides un iekšējās drošības režīma organizāciju un faktisko nodrošinājumu), ja tā ir būtiska attiecībā uz kritisko IKT infrastruktūru

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 6.punkts, 8.1.panta pirmās daļas  1.punkts