Iekšlietu ministrijas Informācijas centra

ierobežotas pieejamības informācijas saraksts

 

1. Ierobežotas pieejamības informācijas statuss noteikts ar likumu:

Nr. p.k.

Informācijas, dokumenta veida nosaukums

Pamatojums, saskaņā ar kuru informācija vai dokuments uzskatāms par ierobežotas pieejamības informāciju

1.1.

Informācijas centra sarakste ar informācijas pieprasītāju, ziņas par šo personu

Informācijas atklātības likuma 11.panta sestā daļa

1.2.

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības informācija, kura apzīmēta attiecīgi kā „NATO UNCLASSIFIED” vai „LIMITE”

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 1. un 7.punkts

1.3.

Informācijas centra grāmatvedībā esošā informācija un dati, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav iekļauti iestādes pārskatos

Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 3.panta otrā daļa

 

1.4.

Informācija, kuru Informācijas centram, kā pasūtītājam nodevuši pretendenti, kā komercnoslēpumu vai ierobežotas pieejamības informāciju (neattiecas uz informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citu normatīvo aktu prasībām)

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 1., 3.punkts un 7.panta piektā daļa;

Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 6.panta otrā daļa;

Publisko iepirkumu likuma 14.panta otrā daļa

1.5.

Informācija publiskā iepirkuma procedūrā par pretendentu piedāvājumu esamību līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un pretendentu piedāvājumi, kā arī informācija par vērtēšanas procesu piedāvājumu un pieteikumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai

Publisko iepirkumu likuma 38.panta piektā daļa un 40.panta trešā daļa

1.6.

Iepirkuma līgumos ietvertie fizisko personu dati

 

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts, 8. pants;

2016. gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk - Vispārīgā datu aizsardzības regula) 1. panta 2.punkts, 4.panta 1) apakšpunkts, 5. un 6. pants

1.7.

Iepirkuma līguma pielikums ar pretendenta tehnisko un finanšu piedāvājumu, ja tas satur informāciju, kam pretendents noteicis komercnoslēpuma vai ierobežotas pieejamības informācijas statusu

Publisko iepirkumu likuma 14. panta otrā daļa;

Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2. pants;

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. un 3. punkts

1.8.

Informācija, kas atklāj iesniedzēja identitāti, iesniegumā norādītie fakti, kuru izpaušanu iesniedzējs nevēlas 

Iesniegumu likuma 9.panta pirmā daļa

1.9.

Informācijas centra sarakste ar 2009.gada 26.februāra Padomes Pamatlēmuma 2009/315/TI centrālajām iestādēm par personas sodāmības informāciju

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts, 8.pants;

 

2019. gada 17. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2019/816, ar ko Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas papildināšanai izveido centralizētu sistēmu (ECRIS-TCN) tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem, un ar ko groza Regulu (ES) 2018/1726 24. panta 2. punkts

1.10.

Informācijas centra noslēgtajos līgumos esošā informācija, kuru līgumslēdzēji noteikuši par ierobežotas pieejamības informāciju vai norādījuši kā komercnoslēpumu

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 3.punkts, 5.panta trešā daļa un 6.pants;

Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2.pants

 

1.11.

Trauksmes cēlēja personas dati, ziņojums un tam pievienotie rakstveida vai lietiskie pierādījumi, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāli

Trauksmes celšanas likuma 11.panta otrā daļa;

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 1.punkts

1.12.

Informācija, kurai ierobežotas pieejamības statusu noteikušas citas publiskās personas vai iestādes, un sarakste par šo informāciju

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts, 5.panta trešā daļa un 6.pants

 

1.13.

Pieteikuma dokumenti izsludinātajiem nodarbināto amatu konkursiem, amatu konkursu dokumentācija, amatu pretendentu novērtēšanas dokumenti un amatu konkursu protokoli

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2., 4. un 5. punkts un 8. pants;

Darba likuma 38. pants

 

1.14.

Projektu pieteikumi Eiropas Savienības finanšu fondiem un ar tiem saistītā dokumentācija, projektu īstenošanas gaitā radītie dokumenti (atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 29. pantā un Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.‑2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 27. pantā noteiktajam)

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. punkts;

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 29. pants;

Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.‑2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 27. pants

 

1.15.

Informācijas centra glabāšanā esošie Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu ilgstoši un pastāvīgi glabājamo lietu (dokumentu un datu) un Ieslodzījuma vietu pārvaldes izbeigto krimināllietu materiāli (izņemot informāciju, kam saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteikts vispārpieejamas informācijas statuss)

Informācijas atklātības likuma 5.panta trešā daļa;

Kriminālprocesa likuma 375. panta otrā daļa

2. Informācija Informācijas centra iekšējai lietošanai:

Nr. p.k.

Informācijas, dokumenta veida nosaukums

Pamatojums, saskaņā ar kuru informācija vai dokuments uzskatāms par ierobežotas pieejamības informāciju

2.1.

Informācija, kas paredzēta un noteikta Informācijas centra iekšējai lietošanai (piemēram, rīkojumi pamatdarbības jautājumos, tiesību akti, personu iesniegumi, saņemto dokumentu reģistrs, dokumenti, kas attiecas uz Informācijas centra darba organizēšanu), izņemot vispārpieejamu informāciju

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts un 6.pants

2.2.

Informācijas centra iekšējie normatīvie akti, kuros atklātas Informācijas centra darbinieku darbības metodes saistībā ar pamatfunkciju izpildi

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts un 6.panta pirmā daļa

2.3.

Informācijas centra plānoto un neplānoto pārbaužu komisiju veikto pārbaužu akti, kā arī informācija par to rezultātiem

Informācijas atklātības likuma 6.pants

2.4.

Dienesta pārbaužu materiāli, disciplinārlietu materiāli un lēmumi (slēdzienu) par disciplinārsodu piemērošanu nodarbinātajiem

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2. un 4. punkts, 6.panta pirmā daļa, 8.pants;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. panta 2.punkts, 4. panta 1) apakšpunkts un 5.pants

2.5.

Informācija, kas attiecas uz nodarbināto darbinieku novērtēšanu

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 5.punkts

2.6.

Statistika, pārskati un informatīvais materiāls, kas satur personāla datus (atskaites, līgumi, amatu saraksts, u.c.) vai dienesta pienākumu pildīšanā iesaistītā personāla skaitu

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts un 6.panta pirmā daļa

2.7.

Informācijas centra amatu saraksts pieejai valsts noslēpumam, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības klasificētajai informācijai

Informācijas atklātības likuma 6.pants

2.8.

Informācijas centra telpās veiktie video ieraksti, videonovērošanas sistēmas iegūtie materiāli

Informācijas atklātības likuma 5.panta pirmā daļa un otrās daļas 2.punkts un 6.pants

2.9.

Informācijas centra uzskaites žurnāli (t.sk. darba drošības instruktāžu reģistrācijas u.c. žurnāli)

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts

2.10.

Informācijas centra personāla apkopotie mobilo telefonu numuru saraksti, telefona sarunu izdrukas

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2., 4.punkts, 6.panta pirmā daļa

 

2.11.

Nodarbināto elektroniskā pasta sarakste (tai skaitā sarakste iestādes projektu izstrādes un īstenošanas ietvaros; sarakste par iestādes vienošanos un līgumu slēgšanas procesu; sarakste par iestādes iekšējiem jautājumiem, darba procesiem un citiem jautājumiem)

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts un 6.panta pirmā daļa

2.12.

Informācijas centra telekomunikāciju shēmas

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts

2.13.

Informācijas centra datortīkla un informācijas sistēmu serveru, drošības iekārtu tehniskie parametri, operacionālās sistēmas un konfigurācijas dati

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts

2.14.

Informācijas centra uzturēto informācijas un tehnisko resursu auditācijas pieraksti

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts;

Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumu Nr.442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām” 5.3.apakšpunkts

2.15.

Informācija par tiesību piešķiršanu un anulēšanu darbam ar informācijas sistēmām, sistēmu lietotājiem piešķirtie piekļuves rekvizīti darbam ar Informācijas centra informācijas tehnoloģijas resursiem, tai skaitā lokālo tīklu, datortehniku, programmnodrošinājumu un informācijas sistēmām, kā arī citu iestāžu datu bāzēm un informācijas sistēmām

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts un 6.pants;

Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumu Nr.442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām” 5.3.apakšpunkts

 

2.16.

Informācijas sistēmu informācijas resursu rezerves kopijas

 

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts un 6.pants;

Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumu Nr.442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām” 5.3.apakšpunkts      

2.17.

Informācijas sistēmas drošības incidentu reģistrācija (reģistrācijas žurnāls un drošības incidentu apstrādes programmatūras dati)

 

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts un 6.pants;

Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumu Nr.442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām” 5.3.apakšpunkts

2.18.

Akti par informācijas sistēmas drošības incidentiem

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts un 6.pants;

Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumu Nr.442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām” 5.3.apakšpunkts

2.19.

Informācijas sistēmu darbību nodrošinošo serveru informācija un piekļuve tiem

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts un 6.pants;

Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumu Nr.442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām” 5.3.apakšpunkts

2.20.

Informācijas centra uzturēto informācijas un tehnisko resursu problēmpieteikumi, incidenti, pakalpojumu pieprasījumi un izmaiņu pieprasījumi

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts un 6.pants;

Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumu Nr.442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām” 5.3.apakšpunkts

2.21.

Ar Informācijas centra 2019. gada 17. aprīļa rīkojumu Nr. R‑163 “Par izmaiņu pieprasījumu analīzes komisijas izveidošanu” izveidotās pastāvīgās izmaiņu pieprasījumu analīzes komisijas protokoli

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts un 6.pants;

Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumu Nr.442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām” 5.3.apakšpunkts

2.22.

Ētikas komisijas materiāli un lēmumi (slēdzieni)

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts

2.23.

Novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts un 6.pants

2.24.

Personas datu aizsardzības pārkāpumu reģistrs un informācija, kas attiecas uz personas datu aizsardzības pārkāpuma izmeklēšanu

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 2.punkts un 6.pants

3. Informācija no Informācijas centra pārziņā un uzturēšanā esošajām informācijas sistēmām:

Nr. p.k.

Informācijas, dokumenta veida nosaukums

Pamatojums, saskaņā ar kuru informācija vai dokuments uzskatāms par ierobežotas pieejamības informāciju

3.1.

Informācijas centra pārziņā esošās informācijas sistēmas un tajās apstrādājamie dati (izņemot vispārpieejamus statistikas datus un citu informāciju, kam ir noteikts vispārpieejamas informācijas statuss)

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 1., 2., 4.punkts, 8.pants;

 

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. panta 2.punkts, 4. panta 1) apakšpunkts, 6. panta 1.punkts un 10. pants

3.2.

Informācijas centra uzturētie informācijas un tehniskie resursi, kuru pārzinis nav Informācijas centrs (izņemot vispārpieejamus statistikas datus un citu informāciju, kam ir noteikts vispārpieejamas informācijas statuss)

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 1., 2.,  4.punkts, 8.pants;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. panta 2.punkts, 4. panta 1) apakšpunkts,  6. panta 1.punkts un 10. pants

4. Informācija par fiziskās personas privāto dzīvi:

Nr. p.k.

Informācijas, dokumenta veida nosaukums

Pamatojums, saskaņā ar kuru informācija vai dokuments uzskatāms par ierobežotas pieejamības informāciju

4.1.

Informācija, kuras izpaušana nodara vai var nodarīt kaitējumu personas likumiskajām interesēm un attiecas uz personas privāto dzīvi, kā arī jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu un ietver fizisko personu datus

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts un 8.pants;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1.panta 2.punkts, 4.panta 1) apakšpunkts, 5.panta pirmais punkts, 6.pants

4.2.

Informācija, kas attiecas uz pašreizējā vai bijušā Informācijas centra personāla privāto dzīvi (dzīves vietas adrese, tālruņa numurs, informācija par radiniekiem un cita līdzīga  rakstura informācija)

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts un 8.pants;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1.panta 2.punkts, 4.panta 1) apakšpunkts, 9.panta 1.punkts un 2.punkta b) apakšpunkts

4.3.

Rīkojumi personāla jautājumos

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts un 8.pants

4.4.

Nodarbināto darbinieku personu lietas un ar personāla uzskaiti saistītā informācija

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts, 8.pants;

Darba likuma 38. un 93.pants;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1.panta 2.punkts, 9.panta 1.punkts un 2.punkta b) apakšpunkts

4.5.

Informācijas centra noslēgtie darba līgumi, patapinājuma līgumi ar nodarbinātajiem

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts, 8.pants;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1.panta 2.punkts, 9.panta 1.punkts un 2.punkta b) apakšpunkts

4.6.

Nodarbināto algu un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu uzskaites dokumenti

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts un 8.pants;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1.panta 2.punkts, 9.panta 1.punkts un 2.punkta b) apakšpunkts

4.7.

Nodarbināto obligāto veselības pārbaužu dokumenti

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts un 8.pants;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1.panta 2.punkts, 9.panta 1.punkts un 2.punkta b) un h) apakšpunkts.

4.8.

Informācijas centra lietvedības sistēmā un resursu vadības sistēmā iekļautie fizisko personu dati un informācija par fiziskās personas privāto dzīvi

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts un 8.pants;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. panta 2. punkts

4.9.

Informācijas centrā notikušo nelaimes gadījumu darbā akti, atzinumi, izmeklēšanas materiāli

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts un 8.pants;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. panta 2.punkts, 9.panta 1.punkts un 2.punkta b) un h) apakšpunkts

4.10.

Fizisko personu dati, kas iegūti oficiālās statistikas nodrošināšanai

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts un 8.pants;

Statistikas likuma 17.panta septītā daļa;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. panta 2.punkts, 9.panta 2.punkta j) apakšpunkts, 89.pants

4.11.

Prakses līgumi

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 5.punkts

4.12.

Nodarbināto mācību līgumi (kvalifikācijas paaugstināšana)

Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punkts un 8.pants;

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1.panta 2.punkts, 9.panta 1.punkts un 2.punkta b) apakšpunkts