Dokumentus izziņas sagatavošanai var iesniegt elektroniski izmantojot e-pakalpojumu.

Dokumentus un pieprasījumu izziņas sagatavošanai var iesniegt tos nosūtot pa pastu uz adresi: Bruņinieku iela 72B, Rīga, LV-1009, vai elektroniski uz e-pastu pasts@ic.iem.gov.lv parakstītu ar elektronisko parakstu.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, kā arī pārliecināties, vai dokumenti ir saņemti, variet, zvanot uz +371 67219111 vai +371 67208218.

Sagatavoto izziņu var saņemt pa pastu ierakstītā vēstulē vai e – pastā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu (šajā gadījumā izziņas pieprasījumam jābūt parakstītam ar paša iesniedzēja drošu elektronisko parakstu vai arī apmaksai par izziņu jābūt veiktai no iesniedzēja personīgā konta).

 

Informāciju par izmaiņām var uzzināt pa tālruni 67219111.

Ārvalstīs esoša persona, izziņu no Sodu reģistra var pasūtīt elektroniski https://e.ic.iem.gov.lv/lv/.

Dokumentus un pieprasījumu izziņas sagatavošanai var iesniegt tos nosūtot pa pastu uz adresi: Bruņinieku iela 72B, Rīga, LV-1009, vai elektroniski uz e-pastu pasts@ic.iem.gov.lv, parakstītu ar elektronisko parakstu, vai arī pasūtīt un saņemt to, izmantojot Latvijas diplomātisko pārstāvniecību starpniecību. Informācija par Latvijas Republikas pārstāvniecībām ir pieejama Ārlietu ministrijas mājas lapā.

Pieprasot ziņas par fiziskas personas sodāmību:

Pieprasot ziņas par juridiskas personas sodāmību:

 • pieprasījums
 • maksājuma uzdevums par apmaksas veikšanu
Ja ziņas pieprasa par fizisku personu

Ja ziņas pieprasa par juridisku personu

personas vārds (vārdi), uzvārds (ja persona mainījusi vārdu vai uzvārdu, tad iesniegumā jānorāda arī visi iepriekšējie) juridiskās personas nosaukums
personas kods
(ja tāda nav, jānorāda dzimšanas datums)
reģistrācijas numurs
personas dzīvesvietas adrese juridiskā adrese
kontakttālrunis, lai varētu sazināties ar pieprasījuma iesniedzēju neskaidrību gadījumos
kādas ziņas nepieciešamas
(par sodāmību un/vai administratīviem pārkāpumiem)
kādas ziņas nepieciešamas
(par piemērotajiem administratīvajiem pārkāpumiem un/vai piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem)

izziņas sagatavošanas laiku:
5 (piecu) darba dienu laikā vai steidzami (1 darba dienas laikā).

Uzmanību!
Steidzamās izziņas var saņemt nākošās darba dienas pēcpusdienā. Ja izziņa pasūtīta pēdējā darbadienā pirms brīvdienām vai svētku dienām, to varēs saņemt pirmajā darbadienā pēc brīvdienām.

Sagatavotās izziņas saņemšanas veids: ierakstītā vēstule pa pastu vai e-pastā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Iesniegt dokumentus un saņemt sagatavoto izziņu fiziska persona var tikai pati par sevi.

Fiziskās personas prombūtnē pieprasījumu var iesniegt jebkura persona. Fiziskās personas prombūtnē sagatavoto izziņu var saņemt tikai fiziskās personas pilnvarota persona, uzrādot notariāli apliecinātu pilnvaru. Personas vietā, kura nav sasniegusi 18 gadu vecumu, pieprasījumu iesniedz un ziņas no reģistra saņem personas vecāki vai aizbildņi, par aizgādnībā esošo personu - tās aizgādņi.

Pieprasot ziņas no reģistra aktuālās datu bāzes persona saņems ziņas par:

 • sodāmību, kas nav dzēsta (noņemta),
 • fiziskajai vai juridiskajai personai administratīvā pārkāpuma lietā piemēroto sodu, no kura izciešanas laika ir pagājis mazāk nekā gads;
 • par juridiskajām personām piemērotiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem.

Pieprasot ziņas no reģistra arhīva datu bāzes persona kopā ar ziņām, kuras ir uzkrātas reģistra aktuālajā bāzē, saņems ziņas par:

 • dzēstu (noņemtu) sodāmību,
 • fiziskajai vai juridiskajai personai administratīvā pārkāpuma lietā piemēroto sodu, no kura izciešanas laika ir pagājis vairāk nekā gads,
 • izpildītiem juridiskajām personām piemērotiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem.

Apmaksāt sniegtos pakalpojumus var kredītiestādēs pirms pieprasījuma iesniegšanas.

Maksas pakalpojumi tiek sniegti atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 8.novembra noteikumiem Nr.693 "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādis" (Iekšlietu ministrijas Informācijas centra maksas pakalpojumu cenrādis (likumi.lv)).

 • 20,80 euro par izziņas sagatavošanu steidzamības kārtībā (uz nākošo darba dienu);
 • 10,40 euro par izziņas sagatavošanu pēc piecām darba dienām.

Uzmanību!

Maksas apmēru par pakalpojumu samazina par 50 procentiem, ja tiek uzrādīts attiecīgā statusu apliecinoša dokumenta oriģināls vai pieprasījumā tiek norādīts attiecīgā statusu apliecinoša dokumenta reģistrācijas numurs, izdevējs un datums, no kura stājas spēkā šis statuss:

·         politiski represētām personām;

·         personām ar invaliditāti;

·         par trūcīgām atzītām personām.

Gadījumos, kad persona Informācijas centrā vēlas izziņu iztulkot angļu / krievu valodās un / vai, ja izziņas saņēmējs atrodas Latvijā, saņemt izziņu ierakstītā vēstulē, tad iesniedzējam pieprasījumam jāpievieno apliecinājums par attiecīgā maksas pakalpojuma apmaksu.

Maksas pakalpojumi tiek sniegti atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 8.novembra noteikumiem Nr.693 "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādis" (Iekšlietu ministrijas Informācijas centra maksas pakalpojumu cenrādis (likumi.lv)).

 • 12,80 euro par steidzamības kārtībā (uz nakošo  darba dienu) sagatavotās izziņas tulkošanu angļu/krievu valodā,
 • 6,40 euro par vispārējā kārtībā (piecu darba dienu  laikā) sagatavotās izziņas tulkošanu angļu/krievu valodā,
 • 4,20 euro par izziņas nosūtīšanu uz norādīto pasta adresi  Latvijā;
 • 10.90 euro par izziņas nosūtīšanu uz norādīto pasta adresi ārpus Latvijas teritorijas.

Uzmanību!

Maksas apmēru par pakalpojumu "Sodu reģistra izziņas tulkošana angļu vai krievu valodā" samazina:

par 50 procentiem, uzrādot attiecīgo statusu apliecinoša dokumenta oriģinālu vai pieprasījumā norādot attiecīgo statusu apliecinoša dokumenta reģistrācijas numuru, izdevēju un datumu, no kura stājas spēkā šis statuss:

·         politiski represētām personām;

·         personām ar invaliditāti;

·         par trūcīgām atzītām personām.

Maksu par sniegto maksas pakalpojumu var nomaksāt:
kredītiestādē pirms pieprasījuma iesniegšanas

Saņēmējs IeM Informācijas centrs, reģistrācijas apliecības Nr.:90000289913
Saņēmējiestāde(banka)

Valsts kase, kods:TRELLV22;

subkonts:LV96TREL2140088026000

Maksājuma uzdevuma iemaksas mērķī jānorāda IKK 21399