Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

Noziedzīgo nodarījumu uzskaites nodaļa

Noziedzīgo nodarījumu uzskaites nodaļa ir Centra struktūrvienība, kas īsteno Centra uzdevumus noziedzīgo nodarījumu un to izdarījušo personu uzskaites jomā. Tajā ietilpst „Noziedzīgus nodarījumus izdarījušo personu uzskaites sektors, ”, kā arī sektori „Kriminālstatistika” un „Kontingents”.

Noziedzīgo nodarījumu uzskaites nodaļas funkcijas:

 • apkopot, apstrādāt, ievadīt, glabāt un noteiktajā kārtībā un apjomā izsniegt ziņas par:
  • valstī konstatētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem;
  • valstī uzsākto kriminālprocesu virzību;
  • kriminālprocesu pirmstiesas izmeklēšanas rezultātiem;
  • juridiskajām personām, kurām piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis;
  • fiziskām personām, kuras Latvijas Republikā ir aizturētas, turētas aizdomās, ir apsūdzētas, notiesātas, attaisnotas noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, pret kurām ir izbeigts kriminālprocess;
  • mazāk smagus, smagus un sevišķi smagus noziegumus izdarījušo personu individuālajām pazīmēm, tetovējumiem, iesaukām u.c.;
  • noteiktu personu kategoriju fotogrāfijām un fotouzņēmumiem, kā arī pašus fotouzņēmumus un fotogrāfijas.
 • organizēt un vadīt informācijas sistēmu „Noziedzīgu nodarījumu reģistrs”, „Personu apraksts” un „Noziedzīgus nodarījumus izdarījušās personas” darbību, nodrošināt to attīstību un darbības pilnveidošanu;
 • koordinēt darbu starp Noziedzīgus nodarījumus izdarījušo personu uzskaites sektoru, un sektoriem „Kriminālstatistika” un „Kontingents”;
 • savas kompetences ietvaros, nodrošināt atzinumu sagatavošanu vai sniegšanu par citu Centra struktūrvienību, ministrijas padotībā esošo iestāžu vai citu ministriju izstrādātajiem politikas plānošanas dokumentu, tiesību aktu, informatīvo ziņojumu un pārvaldes lēmumu projektiem;
 • koordinēt nodaļas pārziņā esošo informācijas sistēmu izmantošanā iesaistīto dienestu sadarbību un nodrošināt informācijas apriti atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • nodrošināt normatīvo aktu, kuri reglamentē nodaļas kompetencē esošo informācijas sistēmu veidošanu un izmantošanu, izstrādi un izpildes uzraudzību;
 • veicināt noziedzīgu nodarījumu atklāšanu, likumpārkāpēja personības noskaidrošanu;
 • nodrošināt nodaļas informācijas sistēmu attīstību un pilnveidošanu;
 • izstrādāt metodiskos norādījumus un sniegt praktisko palīdzību informācijas sistēmu lietotājiem darbā ar nodaļas informācijas sistēmām;
 • sastādīt statistiskus pārskatus par sistēmu uzskaites objektiem;
 • veikt tiesībsargājošo iestāžu darbinieku apmācību darbam ar nodaļas informācijas sistēmām;
 • atbilstoši nodaļas kompetencei sadarboties ar valsts un pašvaldību iestādēm, juridiskām personām, citu valstu iestādēm un starptautiskajām organizācijām informācijas apmaiņas jomā;
 • piedalīties Informācijas centra darba plāna izstrādē un informācijas sagatavošanā Centra gada publiskajam pārskatam;
 • pēc Informācijas centra vadības pilnvarojuma piedalīties darba grupās un projektos, kas saistīti ar nodaļas veicamajām funkcijām;
 • pildīt citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.