Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 25.03.2020.
Attēls

ERAF

 

Praktiski darbi projekta realizācijai tika uzsākti 2008.gadā, kad Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Centrs) rīcībā nonāca informācija par finansējuma piesaistes iespēju, izmantojot Eiropas Savienības fondu līdzekļus (valsts budžeta līdzekļi Biometrijas datu apstrādes sistēmas izveidei netika piešķirti, lai gan tie bija iekļauti arī Biometrijas datu apstrādes sistēmas likuma 1.versijas, gan 2.versijas anotācijā). Centrs projekta pieteikumu 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros iesniedza vērtēšanai Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam (ĪUMEPLS) 2008.gada 25.novembrī.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts „Biometrijas datu apstrādes sistēmas izveide” oficiāli tika uzsākts 2009.gada 22.maijā, kad finansējuma saņēmējs - Centrs un atbildīgā iestāde - ĪUMEPLS noslēdza vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Savienības Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu.

Projekta būtība un mērķis ir nodrošināt vienotas Biometrijas datu apstrādes sistēmas izveidi fizisko personu identitātes noteikšanai un svešas identitātes izmantošanas novēršanai, izsniedzot un pārbaudot personu un tiesības apliecinošus dokumentus, veicot pasākumus, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un novērstu iespējamos draudus valsts drošībai u.c. gadījumos. Sistēma paredzēta lietošanai tiesību aizsardzības iestādēm, identifikācijas dokumentu izdevējiestādēm un citām iesaistītajām iestādēm. Sistēmas izveide nodrošinās efektīvu informācijas apriti gan nacionālajā, gan ES un starptautiskajā līmenī, veicinot Latvijas starptautisko saistību un saistību pret ES izpildi.

Projekta ietvaros paredzēts veikt sekojošas aktivitātes:

  • Tehniskās specifikācijas izstrāde un autoruzraudzība;
  • Sistēmas tehniskās infrastruktūras iegāde un izveide;
  • Datu bāzes vadības un drošības sistēmas iegāde;
  • Biometrisko (pirkstu, pēdu un sejas) datu apstrādes programmatūras izstrāde un licenču iegāde;
  • Biometrisko datu apmaiņas saskarnes izveide ar ārējām sistēmām, datu imports un e-pakalpojumu izveide, Biometrijas datu apstrādes sistēmas administratoru apmācības;
  • Biometrisko datu apstrādes kvalitātes kontroles sistēmas izveide;
  • Pirkstu un delnu nospiedumu, pēdu un daktilokaršu skeneru iegāde;
  • Biometrijas datu apstrādes sistēmas lietotāju apmācība;
  • Biometrijas datu apstrādes sistēmas lietotāju rokasgrāmatas izstrāde;
  • Projekta publicitātes pasākumu organizēšana;

Projekta ietvaros pirmais iepirkums - atklāts konkurss „Biometrijas datu apstrādes sistēmas tehniskā projekta izstrāde un projekta tehniskā uzdevuma izpildes autoruzraudzība” izsludināts 2009.gada 14.maijā.

2009.gada 18.augustā pēc visu iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas pieņemts lēmums par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 2009.gada 10.septembrī noslēgts līgums ar konkursa uzvarētāju AS „Datorzinību centrs” par biometrijas datu apstrādes sistēmas tehniskā projekta izstrādi un tā izpildes autoruzraudzību.
Lai realizētu projekta nākamo kārtu (sistēmas izstrādi) un projekta indikatīvā iepirkumu plāna pasākuma „Programmatūras izstrāde, tehnoloģisko un sākotnējo biometrisko datu ievades iekārtu piegāde, datu pārraides tīkla infrastruktūras modernizācija, sistēmas administratoru apmācību veikšanu un lietotāju rokasgrāmatas izstrāde” izpildi, tika izsludināts atklāts konkurss „Biometrijas datu apstrādes sistēmas izstrāde un piegāde”. Iepirkuma dokumentācijā par pamatu tiek izmantoti iepriekšējā iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma izpildes ietvaros izstrādātie nodevumi. Iepirkums izsludināts 2010.gada 29.janvārī. Pēc iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas, 2010.gada 16.jūlijā iepirkuma komisija pieņēma lēmumu par konkursa uzvarētāju atzīt SIA „Komerccentrs DATI grupa” un piešķirt tam līguma slēgšanas tiesības. Līgums par Biometrijas datu apstrādes sistēmas izstrādi, ieviešanu un tehniskās infrastruktūras piegādi parakstīts 2010.gada 5.augustā un darbu izpilde uzsākta no līguma parakstīšanas brīža.

No līguma parakstīšanas līdz šim brīdim veikta infrastruktūras piegāde, programmatūras prasību specificēšana, programmatūras projektējuma apraksta dokumentu izveide, programmatūras izstrāde, lietotāju – instruktoru apmācība darbam ar atsevišķām programmatūras komponentēm, sistēmas administratoru apmācības. Dotajā brīdī noris pēdējais datu pārneses process no saistītajām informācijas sistēmām sākotnējā datu masīva izveidošanai.

Lai īstenota projekta indikatīvā iepirkumu plāna pasākuma „Datu bāzes vadības un drošības sistēmas iegāde”, 2011.gada 21.februārī izsludināts atklāts konkurss „Par datu bāzu vadības sistēmas licenču iegādi Iekšlietu ministrijas Informācijas centra vajadzībām”, savukārt 2011.gada 1.martā – atklāts konkurss „Par centrālietotāju pārvaldības rīka (IS Paroļu reģistrs) pilnveidošanu Iekšlietu ministrijas Informācijas centra vajadzībām”. Minēto atklāto konkursu rezultātā 2011.gada 28.aprīlī noslēgti attiecīgie līgumi ar SIA „ABC Software”.

2012.gadā pabeigta projekta īstenošana un Sistēma ieviesta ekspluatācijā.