Saņēmējs: IeM Informācijas centrs
Adrese: Rīgā, Bruņinieku 72B,LV-1009.
Reģ.apl.Nr: 90000289913
Saņēmēja banka: Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22
Subkonta Nr: LV96TREL2140088026000