Atbilstoši ministru kabineta noteikumiem Nr.693 no 2022.gada 08.novembra

Nr.
p. k.

Maksas pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN 21% (euro)

Cena ar PVN (euro)

1.

Izziņas no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzturētajām informācijas sistēmām tulkošana angļu vai krievu valodā piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas1

1 izziņa

5,29

1,11

6,40

2.

Izziņas no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzturētajām informācijas sistēmām tulkošana angļu vai krievu valodā vienas darbdienas laikā pēc iesnieguma saņemšanas1

1 izziņa

10,58

2,22

12,80

3.

Izziņas sniegšana no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzturētajām informācijas sistēmām (izņemot tiešsaistes režīmu) piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas1

1 izziņa

8,60

1,80

10,40

4.

Izziņas sniegšana no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzturētajām informācijas sistēmām (izņemot tiešsaistes režīmu) vienas darbdienas laikā pēc iesnieguma saņemšanas1

1 izziņa

17,20

3,60

20,80

5.

Dokumentu nosūtīšana aizzīmogotā aploksnē un kurjerpasta sūtījumā Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam (tālākai iesniegšanai ASV vēstniecībā ārvalstī) pēc personas pieprasījuma

1 aploksne

3,55

0,75

4,30

6.

Dokumentu nosūtīšana ierakstītā vēstulē pēc personas pieprasījuma Latvijas teritorijā

1 aploksne

3,47

0,73

4,20

7.

Dokumentu nosūtīšana ierakstītā vēstulē pēc personas pieprasījuma ārpus Latvijas teritorijas

1 aploksne

9,01

1,89

10,90

8.

Daudzvalodu standarta veidlapas izsniegšana2

1 veidlapa

9,40

0,00

9,40

9.

Daudzvalodu standarta veidlapas, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, izsniegšana2

1 veidlapa

8,70

0,00

8,70

10.

Ziņu sniegšana tiešsaistes režīmā no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzturētajām informācijas sistēmām3

10.1.

Ziņu sniegšana tiešsaistes režīmā no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzturētajām informācijas sistēmām – maksa par vienas informācijas sistēmas abonēšanu mēnesī

1 sistēma

57,02

11,98

69,00

10.2.

Ziņu sniegšana tiešsaistes režīmā no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzturētajām informācijas sistēmām – maksa par vienu elektronisko pieprasījumu4

1 uzskaites objekts un saistītie dati

0,25

0,05

0,30

11.

Datu apmaiņas programmatūras moduļa izstrāde5

1 cilvēkstunda

22,15

4,65

26,80

12.

Statistiskās informācijas sagatavošana no informācijas sistēmās esošajiem datiem

līdz 50 skaitliskajām vienībām

22,48

4,72

27,20

13.

Radiosakaru sistēmas lietošana mēnesī

1 rācija

6,61

1,39

8,00

14.

Radiosakaru sistēmas abonentu iekārtu parametru regulēšana un tehniskā profilakse

1 cilvēkstunda

10,17

2,13

12,30

Piezīmes.
1 Maksas apmēru par pakalpojumu samazina par 50 procentiem, ja tiek uzrādīts attiecīgā statusu apliecinoša dokumenta oriģināls vai pieprasījumā tiek norādīts attiecīgā statusu apliecinoša dokumenta reģistrācijas numurs, izdevējs un datums, no kura stājas spēkā šis statuss:
1) politiski represētām personām;
2) personām ar invaliditāti;
3) par trūcīgām atzītām personām.
Maksas apmēru par pakalpojumu samazina par 10 procentiem nodokļu maksātājiem, kuriem piešķirts Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieka statuss.
2 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.
3 Maksu nepiemēro, ja valsts informācijas sistēmā "Integrētā iekšlietu informācijas sistēma" iekļautās ziņas par ceļu satiksmes negadījumiem pieprasītas ar sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas sistēmas starpniecību. Maksas apmēru par pakalpojumu samazina par 10 procentiem nodokļu maksātājiem, kuriem piešķirts Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieka statuss.
4 Maksa par vienu uzskaites objektu un saistītiem datiem tiek noteikta papildus abonēšanas maksai.
5 Maksas apmēru par pakalpojumu samazina par 10 procentiem nodokļu maksātājiem, kuriem piešķirts Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieka statuss.