Atbilstoši ministru kabineta noteikumiem Nr.656 no 2013.gada 27.augusta 

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN 21% (euro)

Cena ar PVN (euro)

1. Sodu reģistra izziņas tulkošana angļu vai krievu valodā (tulkojumu nodrošina attiecīgās valodas speciālists) piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas1

1 izziņa

4,14

0,87

5,01

2. Sodu reģistra izziņas tulkošana angļu vai krievu valodā (tulkojumu nodrošina attiecīgās valodas speciālists) vienas darbdienas laikā pēc iesnieguma saņemšanas1

1 izziņa

8,28

1,74

10,02

3. Dokumentu kopiju izgatavošana (A4 formāts)

1 lappuse

0,26

0,05

0,31

4. Dokumentu izsniegšana aizzīmogotā aploksnē pēc personas pieprasījuma

1 aploksne

0,52

0,11

0,63

5. Dokumentu pārsūtīšana ierakstītā vēstulē pēc personas pieprasījuma Latvijas teritorijā

1 aploksne

2,78

0,58

3,36

6. Ziņu sniegšana tiešsaistes datu pārraides režīmā no valsts informācijas sistēmām "Sodu reģistrs" un "Integrētā iekšlietu informācijas sistēma"2:
6.1. maksa par vienas informācijas sistēmas abonēšanu mēnesī

1 sistēma

53,20

11,17

64,37

6.2. maksa par vienu elektronisko pieprasījumu

1 uzskaites objekts un saistītie dati

0,14

0,03

0,17

7. Datu apmaiņas programmatūras moduļa izstrādes izmaksas3

1 cilvēkstunda

17,82

3,74

21,56

8. Statistiskās informācijas sagatavošana pēc informācijas sistēmās esošajiem datiem

līdz 50 skaitliskajām vērtībām

15,74

3,31

19,05

9. Radiosakaru sistēmas lietošana mēnesī

1 rācija

3,37

0,71

4,08

10. Radiosakaru sistēmas abonentu iekārtu profilakse un remonts

1 cilvēkstunda

8,73

1,83

10,56

Piezīmes.

1 Maksas apmēru par pakalpojumu samazina par 50 procentiem, uzrādot attiecīgo statusu apliecinoša dokumenta oriģinālu vai pieprasījumā norādot attiecīgo statusu apliecinoša dokumenta reģistrācijas numuru, izdevēju un datumu, no kura stājas spēkā šis statuss:

1) politiski represētām personām;

2) invalīdiem;

3) par trūcīgām atzītām personām.

Maksas apmēru par pakalpojumu samazina par 10 procentiem nodokļu maksātājiem, kuriem piešķirts Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieka statuss.

2 Maksu nepiemēro, ja valsts informācijas sistēmā "Integrētā iekšlietu informācijas sistēma" iekļautās ziņas par ceļu satiksmes negadījumiem pieprasītas ar sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas sistēmas starpniecību. Maksas apmēru par pakalpojumu samazina par 10 procentiem nodokļu maksātājiem, kuriem piešķirts Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieka statuss.

3 Maksas apmēru par pakalpojumu samazina par 10 procentiem nodokļu maksātājiem, kuriem piešķirts Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieka statuss.