Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

Izziņa par (ne)sodāmību

Kā saņemt izziņu no Sodu reģistra.                                                                                 Pakalpojums paredzēts privātpersonām, izprasot ziņas par savu sodāmību

 
UZMANĪBU!
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (IC) ir pārtraucis klientu apkalpošanu klātienē.
 1. Kādi dokumenti jāiesniedz?
 2. Kas jānorāda pieprasījumā?
 3. Kas jāuzrāda iesniedzot dokumentu un saņemot sagatavoto izziņu
 4. Kas var iesniegt dokumentus un saņemt sagatavoto izziņu?
 5. Kādas ziņas tiks iekļautas izziņā?
 6. Valsts nodeva, maksas pakalpojumi un atvieglojumi.
 7. Pieprasījuma veidlapu paraugi.

 1. Pieprasījuma iesniegšana

Pieprasījumu un dokumentus, kuri nepieciešami izziņas sagatavošanai iespējams iesniegt izvēloties sev piemērotāko veidu

 • nosūtot to pa pastu uz adresi: Bruņinieku iela 72B, Rīga, LV-1009;
 • izmantojot faksu (faksa numurs +371 67208219)

UZMANĪBU! Ja izziņu pasūta izmantojot faksu vai e-pastu, tad kopā ar pieprasījumu jānosūta arī maksājuma uzdevums . Vēlams pārliecināties vai dokumenti saņemti pa tālruni +371 67208218.

 2. Sagatavotās izziņas izsniegšana

 Sagatavotās Sodu reģistra izziņas var saņemt izvēloties kādu no norādītajiem veidiem:

 • ierakstītā vēstulē, kura nosūtīta uz pieprasījumā norādīto adresi (pakalpojums pieejams tikai Latvijas Republikas teritorijā);
 • elektroniska dokumenta veidā uz pieprasījumā norādīto e-pastu. Lai  sagatavoto izziņu saņemtu šadā veidā pieprasījums jāiesniedz personīgi, nosūtot to uz e-pastu kanceleja@ic.iem.gov.lv kā dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
UZMANĪBU! Pirms pasūtīt izziņu elektroniska dokumenta veidā vēlams pārliecināties vai iestāde (organizācija) kurā tā tiks iesniegta to uzskatīs par derīgu.

3. Kādas ir izmaiņas pieprasījumu iesniegšanā un sagatavoto izziņu izsniegšanā pirmssvētku dienās?

Sakarā ar  svētkiem izziņas netiks sagatavotas no 22.06.2020. līdz 24.06.2020.

Steidzamās izziņas, kuras pasūtītas:

 • 12.06.2020. tiks sagatavotas 13.06.2020.;
 • 13.06.2020. tiks sagatavotas 15.06.2020.;
 • 19.06.2020. tiks sagatavotas 25.06.2020.

Vispārējā kārtībā pasūtītās izziņas tiks sagatavotas pēc šāda grafika:

Pieprasījuma  datums

Izziņas sagatavošanas datums
08.06.2020 13.06.2020
09.06.2020 15.06.2020
10.06.2020 16.06.2020
11.06.2020 17.06.2020
12.06.2020 18.06.2020
13.06.2020 19.06.2020
15.06.2020 25.06.2020
16.06.2020 26.06.2020
17.06.2020 29.06.2020
18.06.2020 30.06.2020
19.06.2020 01.07.2020

Papildus informāciju par izmaiņām var uzzināt pa tālruni 67219111.

 4. Kā var saņemt izziņu atrodoties ārvalstīs?

Ārvalstīs esoša persona, izziņu no Sodu reģistra var pasūtīt un saņemt, izmantojot Latvijas diplomātisko pārstāvniecību starpniecību. Informācija par Latvijas Republikas pārstāvniecībām ir pieejama Ārlietu ministrijas mājas lapā

5. Kādi dokumenti jāiesniedz?

Pieprasot ziņas par fiziskas personas sodāmību:

Pieprasot ziņas par juridiskas personas sodāmību:

 • pieprasījums
 • maksājuma uzdevumu par valsts nodevas nomaksu.

6. Kas jānorāda pieprasījumā?

 
Ja ziņas pieprasa par fizisku personu
Ja ziņas pieprasa par juridisku personu
personas vārds (vārdi), uzvārds (ja persona mainījusi vārdu vai uzvārdu, tad iesniegumā jānorāda arī visi iepriekšējie)
juridiskās personas nosaukums
personas kods
(ja tāda nav, jānorāda dzimšanas datums)
reģistrācijas numurs
personas dzīvesvietas adrese
juridiskā adrese
kontakttālrunis, lai varētu sazināties ar pieprasījuma iesniedzēju radušos neskaidrību gadījumos
kādas ziņas nepieciešamas
(par kriminālsodāmību un/vai administratīviem pārkāpumiem)
kādas ziņas nepieciešamas
(par piemērotajiem administratīvajiem pārkāpumiem un/vai piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem)
kādā valodā vēlaties saņemt izziņu: latviešu, krievu, angļu
 
Uzmanību!
Izziņu, kura paredzēta iesniegšanai Latvijas Republikas valsts institūcijās un pašvaldību iestādēs, Informācijas centrs izsniedz valsts valodā.
iemesls, kādam nolūkam izziņa ir paredzēta
(ja iesniedzējam ir nepieciešama attiecīgo ziņu iekļaušana izziņā)
valsti un iestādi, kurā izsniegtā izziņa tiks iesniegta
(ja iesniedzējam ir nepieciešama attiecīgo ziņu iekļaušana izziņā)
izziņas sagatavošanas laiku:
5 (piecu) darba dienu laikā vai steidzami (1 darba dienas laikā).
 
Uzmanību!
Steidzamās izziņas tiek sagatavota nākošajā darba dienā. Ja izziņa pasūtīta pēdējā darbadienā pirms brīvdienām vai svētku dienām, tā tiks sagatavota pirmajā darbadienā pēc brīvdienām.

7. Kas jāuzrāda iesniedzot dokumentu un saņemot sagatavoto izziņu?

Dokumentus iesniedzot un saņemot izziņu, personai ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (oriģināls). Saņemot sagatavoto izziņu juridiskai personai, valdes loceklim jāuzrāda Uzņēmuma reģistra izziņa, kas apliecina par personas piederību uzņēmumam, ja tas ir cits uzņēmuma pārstāvis, tad uzņēmuma pilnvara.

8. Kas var iesniegt dokumentus un saņemt sagatavoto izziņu?

Fiziskās personas prombūtnē pieprasījumu var iesniegt jebkura persona. Fiziskās personas prombūtnē sagatavoto izziņu var saņemt tikai fiziskās personas pilnvarota persona, uzrādot notariāli apliecinātu pilnvaru. Personas vietā, kura nav sasniegusi 18 gadu vecumu, pieprasījumu iesniedz un ziņas no reģistra saņem personas vecāki vai aizbildņi, par aizgādnībā esošo personu - tās aizgādņi.

9. Kādas ziņas tiks iekļautas izziņā?

Pieprasot ziņas no reģistra aktuālās datu bāzes persona saņems ziņas par:

 • sodāmību, kas nav dzēsta (noņemta),
 • fiziskajai vai juridiskajai personai administratīvā pārkāpuma lietā piemēroto sodu, no kura izciešanas laika ir pagājis mazāk nekā gads;
 • par juridiskajām personām piemērotiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem.

Pieprasot ziņas no reģistra arhīva datu bāzes persona kopā ar ziņām, kuras ir uzkrātas reģistra aktuālajā bāzē, saņems ziņas par:

 • dzēstu (noņemtu) sodāmību,
 • fiziskajai vai juridiskajai personai administratīvā pārkāpuma lietā piemēroto sodu, no kura izciešanas laika ir pagājis vairāk nekā gads,
 • izpildītiem juridiskajām personām piemērotiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem.

10. Valsts nodeva,maksas pakalpojumi un atvieglojumi.

Nomaksāt valsts nodevu un apmaksāt sniegtos pakalpojumus var Informācijas centrā ar maksājuma karti vai arī nepieciešamos maksājumus var veikt kredītiestādēs pirms pieprasījuma iesniegšanas.
Valsts nodevas apmērs ir  noteikts atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 23.septembra noteikumos Nr.563 "Noteikumi par ziņu sniegšanu un saņemšanu no Sodu reģistra, valsts nodevas apmēru un izziņas noformēšanas prasībām" noteiktajiem maksas tarifiem. 

Valsts nodeva ir:

 • 12,81 euro par izziņas sagatavošanu steidzamā kārtībā (uz nākošo darba dienu),
 •  4,27 euro par izziņas sagatavošanu vispārējā kārtībā (piecu darba dienu laikā). 

Uzmanību!

Uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu, no valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas šādas personas:

 • persona ar invaliditāti;persona, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
 • persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta par trūcīgu;
 • bērns līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai;
 • bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

Valsts nodevu var nomaksāt:

 • kredītiestādē pirms pieprasījuma iesniegšanas.
Saņēmējs
Valsts kase, reģistrācijas apliecības Nr.:90000050138
Saņēmējiestāde(banka)

Valsts kase, kods:TRELLV22; subkonts: LV51TREL1060140919800

Maksājuma uzdevuma iemaksas mērķī jānorāda
MK noteikumi Nr.563
 • vai Informācijas centrā iesniedzot dokumentus.

Gadījumos, kad persona Informācijas centrā vēlas izziņu iztulkot angļu / krievu valodās un / vai, ja izziņas saņēmējs atrodas Latvijā, saņemt izziņu ierakstītā vēstulē, tad iesniedzējam pieprasījumam jāpievieno apliecinājums par attiecīgā maksas pakalpojuma apmaksu.

Maksas pakalpojumi tiek sniegti atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumiem Nr.656 "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādis".

Maksas pakalpojuma apmērs ir:

 • 10,02 euro par steidzamības kārtībā (uz nakošo  darba dienu)  sagatavotās izziņas tulkošanu angļu/krievu  valodā,
 • 5,01 euro par vispārējā kārtībā (piecu darba dienu  laikā)    sagatavotās izziņas tulkošanu angļu/krievu valodā,
 • 3,36 euro par izziņas nosūtīšanu uz norādīto pasta adresi  Latvijā.

Uzmanību!

Maksas apmēru par pakalpojumu "Sodu reģistra izziņas tulkošana angļu vai krievu valodā" samazina:

par 50 procentiem, uzrādot attiecīgo statusu apliecinoša dokumenta oriģinālu vai pieprasījumā norādot attiecīgo statusu apliecinoša dokumenta reģistrācijas numuru, izdevēju un datumu, no kura stājas spēkā šis statuss:

 • politiski represētām personām;
 • invalīdiem;
 • par trūcīgām atzītām personām.

 par 10 procentiem nodokļu maksātājiem, kuriem piešķirts Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieka statuss.

Maksu par sniegto maksas pakalpojumu var nomaksāt:

 • kredītiestādē pirms pieprasījuma iesniegšanas
Saņēmējs
IeM Informācijas centrs, reģistrācijas apliecības Nr.:90000289913
Saņēmējiestāde(banka)
Valsts kase, kods:TRELLV22;
subkonts:LV96TREL2140088026000
Maksājuma uzdevuma iemaksas mērķī jānorāda
IKK 21399
 • vai Informācijas centrā iesniedzot dokumentus.

Personām, kurām izziņa nepieciešama ASV vīzas noformēšanai, papildus valsts nodevai par izziņas saņemšanu, ir jāiesniedz arī maksas uzdevums par iesnieguma par personas (ne)sodāmību kopēšanu un izsniegšanu apzīmogotā aploksnē

11. Pieprasījuma veidlapu paraugi.

Šeit ir pieejams pieprasījuma veidlapas paraugs.