Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritāte „Šengena”

Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments
Ievads

2004.gada 16. novembrī parakstīts Saprašanās memorands par Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ieviešanu 2004.-2009.gadā, kurš izveidots saskaņā ar 2003.gada 14.oktobra līgumu starp Norvēģijas Karalisti un Eiropas Kopienu par Norvēģijas valdības divpusējo finanšu instrumentu 2004.-2009.gadā, starp Norvēģijas Karalisti un Latvijas Republiku, kurš 2004.gada 9.novembrī apstiprināts ar MK noteikumiem Nr.924.

Saprašanās memorandā ir pielikumi, kuros ir noteikta vadības shēma finanšu instrumentu ieviešanai, finanšu instrumentu programmēšanas ietvars, īpašās atbalsta formas Norvēģijas finanšu instrumentam un EEZ finanšu instrumentam, kā arī  noteiktas Latvijas Republikas nacionālās prioritātes.

Papildus informācija atrodama: http://www.eeagrants.lv/

2006. gadā plānošana tika uzsākta nepieciešamās informācijas sagatavošana un 2007.gadā Informācijas centra darbinieki sagatavoja un iesniedza divus projekta pieteikumus Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Šengena” ierobežotajam konkursam:

 1. Latvijas Republikas Soda reģistra uzskaites pilnveidošana;
 2. Nacionālās Šengenas informācijas sistēmas un SIRENE biroja tehnoloģisko un informatīvo resursu palīdzības procesu pārvaldības sistēmas ieviešana, izmantojot ITIL standartu;

2008.gada vasarā tika parakstīts Granta līgums, kā arī noslēgti nepieciešamie Sadarbības līgumi starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, Iekšlietu ministriju un Informācijas centru, līdz ar to var tikt uzsākta projektu pasākumu izpilde.

Par projektiem
Latvijas Republikas Soda reģistra uzskaites pilnveidošana

Projekta kods: NO FI LV0035

Ieviešot Šengenas informācijas sistēmu tika atbilstoši modernizētas nacionālās IS – tika ieviesti jauni uzskaites objekti, tika papildināti esošie, palielinājās apstrādājamās informācijas apjoms, kā rezultātā datu apjoms palielinājās, to apstrāde kļuva sarežģītāka, atskaišu sagatavošana ilgāka un darbietilpīgāka. Lai pilnveidotu datu apstrādi projekta ietvaros paredzēts izveidot datu noliktavu – rezultātā būs iespējams efektīvi sasaistīt dažādos informācijas avotus, operatīvi analizēt datus un iegūt dažādas atskaites nenoslogojot datu ievades datu bāzi.

Projekta virsmērķis ir nodrošināt IeM IC IS lietotājus ar ātru un efektīvu risinājumu uzkrātās informācijas apstrādei un attēlošanai analītisko uzdevumu veikšanai:

 1. nodrošināt lietotājiem iespēju skatīt informāciju dažādos šķērsgriezumos;
 2. dot iespēju lietotājiem pašiem definēt nepieciešamās atskaites;
 3. nodrošināt attīstītu datu analīzes metožu izmantošanu;
 4. pamata datu bāzes slodzes samazināšana;
 5. atskaišu ātrdarbības uzlabošana;
 6. auditācijas pierakstu centralizēta uzglabāšana un analīze.

Projekta izpilde paredzēta līdz 2010.gada beigām. Projekta ietvaros tiks veikti sekojoši

iepirkumi:

 • 2008.-2009.gadā atklāts konkurss datu noliktavas risinājuma izstrādei un ieviešanai, personāla apmācībai, serveru datortehnikas un nepieciešamo licenču iegādei;
 • 2008.-2011.gadā iepirkuma procedūras (publikācija mājas lapā, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta 9.daļai) publicitātes pasākumu nodrošināšanai (bukletu izgatavošana).

Papildus informācija par projektu atrodama šeit.

Nacionālās Šengenas informācijas sistēmas un SIRENE biroja tehnoloģisko un informatīvo resursu palīdzības procesu pārvaldības sistēmas ieviešana, izmantojot ITIL standartu

 Projekta kods: NO FI LV0036

Ieviešot Šengenas informācijas sistēmu (SYSone4ALL un SIS2), kā arī attīstot esošās Informācijas centra uzturētās informācijas sistēmas (t.sk. Integrēto iekšlietu informācijas sistēmu) ir kļuvusi komplicētāka IT resursu uzturēšana, tāpēc ir ļoti svarīgi ieviest procedūras IT infrastruktūras drošai pārvaldei atbilstoši starptautiskiem standartiem (ITIL formulē kā definēt procesus lai sasniegtu un ieviestu atbilstību ISO 20000 standartam).

Projekta virsmērķis ir nodrošināt Iekšlietu ministrijas iestāžu un citu tiesību aizsargājošo iestāžu darbiniekiem Informācijas centra uzturēto informācijas sistēmu pieejamību un lietošanu veicot drošu un efektīvu IT resursu pārvaldību.

Projekta ietvaros tiks veikti sekojoši iepirkumi:

 • 2008.gadā atklāts konkurss pakalpojumu pārvaldības un atbalsta sistēmas ieviešanai atbilstoši ITIL standartam;
 • 2008.-2010.gadā iepirkuma procedūras (atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta 9.daļai) publicitātes pasākumu nodrošināšanai (bukletu izgatavošana).

Projekta izpilde ir sekmīgi pabeigta 2010.gada decembrī, projekta rezultāti tiek izmantoti ātrākai, kvalitatīvākai un efektīvākai Informācijas centra uzdevumu un funkciju izpildei.

Papildus informācija par projektu atrodama šeit.