Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

Izziņa par (ne)sodāmību

Kā saņemt izziņu no Sodu reģistra

(pakalpojums paredzēts privātpersonām, izprasot ziņas par savu sodāmību)

UZMANĪBU!
Sākot ar 2020.gada 3.februāri Informācijas centrā maksājumi skaidrā naudā vairs netiks pieņemti.  Turpmāk, valsts nodevas un sniegto pakalpojumu apmaksu varēs veikt izmantojot norēķinu kartes vai veikt iemaksas izmantojot banku pakalpojumus.
 1. Kādi dokumenti jāiesniedz?
 2. Kas jānorāda pieprasījumā?
 3. Kas jāuzrāda iesniedzot dokumentu un saņemot sagatavoto izziņu
 4. Kas var iesniegt dokumentus un saņemt sagatavoto izziņu?
 5. Kādas ziņas tiks iekļautas izziņā?
 6. Valsts nodeva, maksas pakalpojumi un atvieglojumi.
 7. Pieprasījuma veidlapu paraugi.

 Kur un kad var iesniegt pieprasījumu izziņas sagatavošanai un saņemt izziņu?

Dokumentus un pieprasījumu izziņas sagatavošanai var iesniegt personīgi ierodoties Iekšlietu Ministrijas Informācijas centrā Rīgā, Bruņinieku ielā 72B vai tos nosūtot pa pastu uz adresi: Bruņinieku iela 72B, Rīga, LV-1009, vai elektroniski uz e-pastu kanceleja@ic.iem.gov.lv.
Ja iesniedzējs vēlas izziņu pasūtīt izmantojot faksu (faksa numurs 67208219) vai e-pastu, tad nepieciešamos dokumentus jānosūta kopā ar maksājuma uzdevumu un pases personu datu lapas kopiju. Vēlams pārliecināties vai dokumenti saņemti zvanot uz +371 67208218.

Dokumentu iesniegšana un sagatavoto izziņu saņemšana Informācijas centrā tiek veikta:

Pirmdienās 9.00 - 11.00 13.00 - 16.00
Otrdienās 10.00 - 13.00 14.00 - 18.00
Trešdienās 9.00 - 11.00 13.00 - 16.00
Ceturtdienās 10.00 - 13.00 14.00 - 18.00
Piektdienās 9.00 - 11.00 13.00 - 16.00

Dokumentus izziņas sagatavošanai var iesniegt elektroniski izmantojot e-pakalpojumu.

Kādas ir izmaiņas pieprasījumu iesniegšanā un sagatavoto izziņu izsniegšanā pirmssvētku dienās?

Informāciju par izmaiņām var uzzināt pa tālruni 67219111.

 

Kā var saņemt izziņu atrodoties ārvalstīs?

Ārvalstīs esoša persona, izziņu no Sodu reģistra var pasūtīt un saņemt, izmantojot Latvijas diplomātisko pārstāvniecību starpniecību. Informācija par Latvijas Republikas pārstāvniecībām ir pieejama Ārlietu ministrijas mājas lapā

Kādi dokumenti jāiesniedz?

Pieprasot ziņas par fiziskas personas sodāmību:

 • pieprasījums
 • personu apliecinoša dokumenta datu lapas (lapa ar  personas fotogrāfiju, personas datiem un parakstu) kopija
 • maksājuma uzdevumu par valsts nodevas nomaksu.

Pieprasot ziņas par juridiskas personas sodāmību:

 • pieprasījums
 • maksājuma uzdevumu par valsts nodevas nomaksu.

Kas jānorāda pieprasījumā?

 
Ja ziņas pieprasa par fizisku personu

Ja ziņas pieprasa par juridisku personu

personas vārds (vārdi), uzvārds (ja persona mainījusi vārdu vai uzvārdu, tad iesniegumā jānorāda arī visi iepriekšējie) juridiskās personas nosaukums
personas kods
(ja tāda nav, jānorāda dzimšanas datums)
reģistrācijas numurs
personas dzīvesvietas adrese juridiskā adrese
kontakttālrunis, lai varētu sazināties ar pieprasījuma iesniedzēju radušos neskaidrību gadījumos
kādas ziņas nepieciešamas
(par kriminālsodāmību un/vai administratīviem pārkāpumiem)
kādas ziņas nepieciešamas
(par piemērotajiem administratīvajiem pārkāpumiem un/vai piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem)

kādā valodā vēlaties saņemt izziņu: latviešu, krievu, angļu

Uzmanību!
Izziņu, kura paredzēta iesniegšanai Latvijas Republikas valsts institūcijās un pašvaldību iestādēs, Informācijas centrs izsniedz valsts valodā.

iemesls, kādam nolūkam izziņa ir paredzēta
(ja iesniedzējam ir nepieciešama attiecīgo ziņu iekļaušana izziņā)
valsti un iestādi, kurā izsniegtā izziņa tiks iesniegta
(ja iesniedzējam ir nepieciešama attiecīgo ziņu iekļaušana izziņā)

izziņas sagatavošanas laiku:
5 (piecu) darba dienu laikā vai steidzami (1 darba dienas laikā).

Uzmanību!
Steidzamās izziņas var saņemt nākošās darba dienas pēcpusdienā. Ja izziņa pasūtīta pēdējā darbadienā pirms brīvdienām vai svētku dienām, to varēs saņemt pirmajā darbadienā pēc brīvdienām.

 

Kas jāuzrāda iesniedzot dokumentu un saņemot sagatavoto izziņu?

Dokumentus iesniedzot un saņemot izziņu, personai ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (oriģināls). Saņemot sagatavoto izziņu juridiskai personai, valdes loceklim jāuzrāda Uzņēmuma reģistra izziņa, kas apliecina par personas piederību uzņēmumam, ja tas ir cits uzņēmuma pārstāvis, tad uzņēmuma pilnvara.

Kas var iesniegt dokumentus un saņemt sagatavoto izziņu?

Fiziskās personas prombūtnē pieprasījumu var iesniegt jebkura persona. Fiziskās personas prombūtnē sagatavoto izziņu var saņemt tikai fiziskās personas pilnvarota persona, uzrādot notariāli apliecinātu pilnvaru. Personas vietā, kura nav sasniegusi 18 gadu vecumu, pieprasījumu iesniedz un ziņas no reģistra saņem personas vecāki vai aizbildņi, par aizgādnībā esošo personu - tās aizgādņi.

Kādas ziņas tiks iekļautas izziņā?

Pieprasot ziņas no reģistra aktuālās datu bāzes persona saņems ziņas par:

 • sodāmību, kas nav dzēsta (noņemta),
 • fiziskajai vai juridiskajai personai administratīvā pārkāpuma lietā piemēroto sodu, no kura izciešanas laika ir pagājis mazāk nekā gads;
 • par juridiskajām personām piemērotiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem.

Pieprasot ziņas no reģistra arhīva datu bāzes persona kopā ar ziņām, kuras ir uzkrātas reģistra aktuālajā bāzē, saņems ziņas par:

 • dzēstu (noņemtu) sodāmību,
 • fiziskajai vai juridiskajai personai administratīvā pārkāpuma lietā piemēroto sodu, no kura izciešanas laika ir pagājis vairāk nekā gads,
 • izpildītiem juridiskajām personām piemērotiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem.

Valsts nodeva,maksas pakalpojumi un atvieglojumi.

Nomaksāt valsts nodevu un apmaksāt sniegtos pakalpojumus var Informācijas centrā ar maksājuma karti vai arī nepieciešamos maksājumus var veikt kredītiestādēs pirms pieprasījuma iesniegšanas.
Valsts nodevas apmērs ir  noteikts atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 23.septembra noteikumos Nr.563 "Noteikumi par ziņu sniegšanu un saņemšanu no Sodu reģistra, valsts nodevas apmēru un izziņas noformēšanas prasībām" noteiktajiem maksas tarifiem.
 

Valsts nodeva ir:

 • 12,81 euro par izziņas sagatavošanu steidzamā kārtībā (uz nākošo darba dienu),
 •  4,27 euro par izziņas sagatavošanu vispārējā kārtībā (piecu darba dienu laikā). 

Uzmanību!

Uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu, no valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas šādas personas:

 • persona ar invaliditāti;persona, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
 • persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta par trūcīgu;
 • bērns līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai;
 • bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

Valsts nodevu var nomaksāt:

 • kredītiestādē pirms pieprasījuma iesniegšanas.
Saņēmējs Valsts kase, reģistrācijas apliecības Nr.:90000050138
Saņēmējiestāde(banka)
Valsts kase, kods:TRELLV22;
subkonts: LV51TREL1060140919800
Maksājuma uzdevuma iemaksas mērķī jānorāda MK noteikumi Nr.563
 • vai Informācijas centrā iesniedzot dokumentus.

Gadījumos, kad persona Informācijas centrā vēlas izziņu iztulkot angļu / krievu valodās un / vai, ja izziņas saņēmējs atrodas Latvijā, saņemt izziņu ierakstītā vēstulē, tad iesniedzējam pieprasījumam jāpievieno apliecinājums par attiecīgā maksas pakalpojuma apmaksu.

Maksas pakalpojumi tiek sniegti atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumiem Nr.656 "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādis".

Maksas pakalpojuma apmērs ir:

 • 10,02 euro par steidzamības kārtībā (uz nakošo  darba dienu)  sagatavotās izziņas tulkošanu angļu/krievu  valodā,
 • 5,01 euro par vispārējā kārtībā (piecu darba dienu  laikā)    sagatavotās izziņas tulkošanu angļu/krievu valodā,
 • 3,36 euro par izziņas nosūtīšanu uz norādīto pasta adresi  Latvijā.

Uzmanību!

Maksas apmēru par pakalpojumu "Sodu reģistra izziņas tulkošana angļu vai krievu valodā" samazina:

par 50 procentiem, uzrādot attiecīgo statusu apliecinoša dokumenta oriģinālu vai pieprasījumā norādot attiecīgo statusu apliecinoša dokumenta reģistrācijas numuru, izdevēju un datumu, no kura stājas spēkā šis statuss:

 • politiski represētām personām;
 • invalīdiem;
 • par trūcīgām atzītām personām.

 par 10 procentiem nodokļu maksātājiem, kuriem piešķirts Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieka statuss.

Maksu par sniegto maksas pakalpojumu var nomaksāt:
kredītiestādē pirms pieprasījuma iesniegšanas

Saņēmējs IeM Informācijas centrs, reģistrācijas apliecības Nr.:90000289913
Saņēmējiestāde(banka)
Valsts kase, kods:TRELLV22;
subkonts:LV96TREL2140088026000
Maksājuma uzdevuma iemaksas mērķī jānorāda IKK 21399

Personām, kurām izziņa nepieciešama ASV vīzas noformēšanai, papildus valsts nodevai par izziņas saņemšanu, ir jāiesniedz arī maksas uzdevums par iesnieguma par personas (ne)sodāmību kopēšanu un izsniegšanu apzīmogotā aploksnē

Pieprasījuma veidlapu paraugi.

Šeit ir pieejams pieprasījuma veidlapas paraugs.