Starpinstitūciju darba grupas.

  • Dalība darba grupā par Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepcijas īstenošanu un ar to saistīto normatīvo aktu projektu izstrādi (Tieslietu ministrijas 2013.gada 12.augusta rīkojums Nr.1-1/3432)

  • Dalība darba grupā lai sagatavotu projekta aprakstu aktivitātei "112 izsaukuma platformas modernizēšana un integrēšana e-pakalpojumu vidē". Iekšlietu ministrijas 2014.gada  30.janvāra rīkojums Nr. R-235.

  Starptautiskās darba grupas.

  • Eiropas Savienības Radiosakaru ekspertu grupa (RCEG). Sanāksmes divas reizes gadā. Pamatojums -darbība Tiesībaizsardzības jautājumu darba grupas (Law Enforcement Working party, LEWP) ietvaros.
   Darba grupas darba kārtībā ietilpst: radio saziņa pierobežu reģionos; sadarbības stiprināšana starp specializētiem tiesībaizsardzības dienestiem.

  Informācijas apmaiņas un datu aizsardzības jautājumu darba grupas vadībā norisinās darbs pie tā, lai tiktu īstenoti tiesību akti un politika, kas nosaka informācijas apmaiņu un personas datu aizsardzību tiesībaizsardzības jomā. Šī grupa arī cieši sadarbojas ar Eiropolu, jo īpaši saistībā ar informācijas pārvaldības stratēģiju jautājumā par pārrobežu informācijas apmaiņas pilnveidošanu. Informācijas apmaiņas jomā darba grupas uzdevums ir uzlabot informācijas apmaiņu starp dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm.  Datu aizsardzības jomā viens no galvenajiem darba grupas uzdevumiem ir nodrošināt datu apmaiņu saskaņā ar esošajiem principiem un noteikumiem personas datu aizsardzības jomā.

   

  • Datu aizsardzības un informācijas apmaiņas darba grupa (Working Party on Information Exchange and Data Protection, DAPIX). Pamatojums -PADOMES LĒMUMS 2008/615/TI (2008. gada 23. jūnijs) par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši – apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību

   

  • Otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas (Second generation Shengen Information System, SIS II) padomdevēju darba grupa. Pamatojums - 2011.gada 25.oktobra Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 1077/2011 ar ko izveido Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 

   

  • ar ieceļošanas/izceļošanas sistēmas (Entry/Exit system) ieviešanu saistītās darba grupas. Pamatojums -Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar kuru izveido Ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datus, kuri šķērso ES dalībvalstu ārējās robežas – 2013/0057 (COD)

   

  • Pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas EURODAC (European Dactyloscopy) padomdevēju darba grupa (Eurodac Advisory group). Četras sanāksmes 2016.gadā. Pamatojums -EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr.603/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm, un par dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola pieprasījumiem veikt salīdzināšanu ar Eurodac datiem tiesībaizsardzības nolūkos, un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1077/2011, ar ko izveido Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (pārstrādāta versija)

   

  • Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas (European Criminal Records Information System, ECRIS) darba grupa. Pamatojums - 2009.gada 26.februāra Eiropas Padomes Pamatlēmums 2009/315/TI par organizatoriskiem pasākumiem un saturu no sodāmības reģistra iegūtas informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm

   

  • Robežu/ Viltoto dokumentu (Frontiers (False Documents) Working Party) darba grupa. Dalība pēc nepieciešamības, ja darba grupas sanāksmēs  tiek skatīti IeM Informācijas centra kompetences jautājumi.