Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

Likumi un Ministru kabineta noteikumi un instrukcijas

Likumi

 1. Valsts pārvaldes iekārtas likums,
 2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss,
 3. Valsts informācijas sistēmu likums,
 4. Fizisko personu datu apstrādes likums,
 5. DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likums,
 6. Kriminālprocesa likums,
 7. Šengenas informācijas sistēmas darbības likums,
 8. Biometrijas datu apstrādes sistēmas likums,
 9. Sodu reģistra likums,
 10. Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums,
 11. Elektronisko dokumentu likums,
 12. Arhīvu likums,
 13. Informācijas atklātības likums,
 14. Personu apliecinošu dokumentu likums,   
 15. Publisko iepirkumu likums,
 16. Iesniegumu likums,
 17. Vēlētāju reģistra likums,
 18. Saeimas vēlēšanu likums,
 19. Eiropas Parlamenta vēlēšanu likums,  
 20. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums,
 21. Likums par Eiropas Padomes Konvenciju par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi,
 22. Likums par budžetu un finanšu vadību;
 23. Krimināllikums.

Ministru kabineta noteikumi

 1. Ministru kabineta 2003.gada 5.augusta noteikumi Nr.436 „Personu apliecinošu un tiesības apliecinošu dokumentu paraugu informācijas sistēmas veidošanas un izmantošanas noteikumi”;
 2. Ministru kabineta 2016.gada 20.septembra noteikumi Nr.616 „Iekšlietu ministrijas Informācijas centra nolikums”;
 3. Ministru kabineta 2016.gada 09.augusta noteikumi Nr. 527 "Noteikumi par administratīvā pārkāpuma protokola veidlapu paraugiem un to izgatavošanas un izmantošanas kārtību";
 4. Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”;
 5. Ministru kabineta 2014.gada 23.septembra noteikumi Nr.563 „Noteikumi par ziņu sniegšanu un saņemšanu no Sodu reģistra, valsts nodevas apmēru un izziņas noformēšanas prasībām”;
 6. Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumi Nr.360 „Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas, piedāvāšanas tirgū, uzstādīšanas un lietošanas noteikumi”;
 7. Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumi Nr.801 „Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas sistēmas darbībai nepieciešamo datu apjomu un veidiem, datu ievades, apmaiņas un izmantošanas kārtību”;
 8. Ministru kabineta 2007.gada 11.septembra noteikumi Nr.622 „Kārtība, kādā pieprasa un izsniedz informāciju par datu subjektu, kura glabājas Šengenas informācijas sistēmā un SIRENE informācijas sistēmā”;
 9. Ministru kabineta 2007.gada 18.septembra noteikumi Nr.639 „Kārtība, kādā iekļauj, labo un dzēš ziņojumus Šengenas informācijas sistēmā, kā arī nodrošina papildinformācijas pieejamību SIRENE Latvijas birojam, un kārtība, kādā institūcijas un iestādes apmainās ar papildinformāciju”;
 10. Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumi Nr.1151 „Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)”;
 11. Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumi Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs";
 12. Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumi Nr.357 „Kārtība, kādā iestādes sadarbojoties sniedz informāciju elektroniskā veidā, kā arī nodrošina un apliecina šādas informācijas patiesumu” ;
 13. Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumi Nr.850 „Kriminālprocesa informācijas sistēmas noteikumi”;
 14. Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumi Nr.93 „Noteikumi par speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtību un tehniskajām prasībām to darbībai”;
 15. Ministru kabineta 2011.gada 7.jūnija noteikumi Nr.429 „Noteikumi par integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā iekļaujamām ziņām personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas vai cilvēka personības noskaidrošanai vai neatpazīta cilvēka līķa identificēšanai”;
 16. Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1012 „Šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču un gāzes pistoļu (revolveru) vienotās uzskaites kārtība”;
 17. Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumi Nr.63 „Licenču un sertifikātu reģistra noteikumi”;
 18. Ministru kabineta 2012.gada 20.marta noteikumi Nr.190 „Noteikumi par notikumu reģistrēšanas kārtību un policijas reaģēšanas laiku”;
 19. Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumi Nr.157 "Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi";
 20. Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra noteikumi Nr.673 "Personu kriminālistiskā raksturojuma un fotoattēlu reģistra noteikumi";
 21. Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumi Nr.708 "Noteikumi par nederīgo dokumentu reģistru";
 22. Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumi Nr.747 "Latvijas Nacionālā arhīva darbības noteikumi";
 23. Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumi Nr.748 "Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi";
 24. Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumi Nr.749 "Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā".
 25. Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumi Nr.656 „Noteikumi par Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”;
 26. Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumi Nr.1427 „Noteikumi par sodāmības ziņu pieprasīšanas un sniegšanas veidlapas saturu un paraugu”;
 27. Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumi Nr.737 „Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi”.

Ministru kabineta instrukcijas:

 1. Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija instrukcija Nr.12 „Viltoto un autentisko dokumentu (False and Authentic documents) informācijas sistēmas veidošanas, aktualizēšanas un izmantošanas kārtība”;
 2. Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcija Nr.19 „Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība”.